زرجویان فلات قاره
24 subscribers
31 photos
2 videos
6 files
4 links
Download Telegram
to view and join the conversation
New_Hypothesis_genesis_of_Pb_Zn.pdf
16.4 MB
Emailing New_Hypothesis_genesis_of_Pb_Zn.pdf
کانی سروزیت (PbCO3)، معدن سرب و روی انگوران
راه های ارتباط با شرکت
همرشدی کالکوپیریت (زرد) و بورنیت (صورتی) در کنار مگنتیت (خاکستری روشن)
همرشدی کالکوپیریت و مولیبدنیت
شرکت زرجویان فلات قاره
آماده ارائه خدمات مطالعات پتروگرافی و میکروترمومتری سیالات درگیر (Fluid inclusion) میباشد.
لیست کانال های تلگرامی انجمن های علمی زمین شناسی دانشگاه های ایران 🌎

💎اتحادیه انجمن های علمی زمین شناسی ایران
@UGA_group

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران
@geologyut

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
@sbu_geology

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه اصفهان
@ZAMIN_Euniversity

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
@sbuk_geology

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
@ZAMIN_FUM

انجمن علمی زمین‌ شناسی دانشگاه خوارزمی
@geology_khu

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
@geologyikiu

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه یزد
@geology_yazd

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه بوعلی همدان
@basugeology

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه دامغان
@du_geology

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه ارومیه
@gsuu94

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
@umageology

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
@scugeology

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه گلستان
@anjomanzaminshenasi

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه لرستان
@geology_lu

انجمن علمی زمین شناسی‌ دانشگاه هرمزگان
@Geology_Hu

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
@anjoman_geology_usb

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شیراز
@tethys_shz

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تبریز
@geology_tbz_uni

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه زنجان
@Geologist_zanjan

انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه قم
@Geology_Pnu_Qom
واحدهای دوره کواترنری در نقشه های زمین شناسی:

Qt1, Qt2, Qf1, Qf2, Qr, Qsc, Qs, Qc, Ql, Qg, ..., Qal
این واحدها شامل نهشته های رودخانه ای-سیلابی عهد حاضر، چند نسل از نهشته های آبرفتی برجای مانده از چرخه های یخچالی دوره کواترنری، نهشته های مخروط افکنه ای کهن و جوان، واریزه های سنگی در پای ارتفاعات، خرده سنگ های برجای مانده از هوازدگی واحد سنگی، ماسه بادی، نهشته های لُس و رسوبات دریاچه ای و دریایی دوره کواترنری است.
کواترنری آخرین دوره Period زمین شناسی است. از دو دور Epoch پلئیستوسن و هولوسن تشکیل شده است. دور پلئیستوسن شامل تاریخ زمین از ۲۵۸۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ سال پیش است و به چهار عصر Age و نهشته های آن به ۴ اشکوب Stage تقسیم بندی شده اند.

گروه اول: پادگانه های آبرفتی کواترنری
Quaternary alluvial terrace (Qt1, Qt2, Qt3, ... & Qal)
این تراس ها یا پادگانه ها نهشته های آبرفتی اعصار یخچالی و بین یخچالی دوره کواترنری هستند که در نتیجه فرسایش بخش اعظم آنها بخش های برجای مانده آن به صورت پادگانه های آبرفتی، بالاتر از سطح اساس فعلی رودخانه، در ارتفاع بالاتر و در سطوح ژئومورفیک مختلف هستند و با نهشته های پهنه آبرفتی و فعالیت رسوب گذاری گذشته رودخانه ها در چرخه های یخچالی میندل، ریس، وورم و هولوسن انطباق دارند.
این واحد اغب به ۳ زیرواحد Qt1 یعنی پادگانه های آبرفتی کهن، Qt2 یعنی پادگانه های آبرفتی جوان در حاشیه رودخانه ها و Qal یعنی recent alluvial یا رسوبات آبرفتی بستر فعال و غیرفعال کانال رودها تفکیک می شود.
در صورت وجود کانال های متروک رودخانه ای و یا کانال ها و پهنه های مربوط به فعالیت رودخانه در دوره های پرآبی و سیلابی می توان نهشته های منفصل رودخانه ای را به دو زیرواحد Qal1 و Qal2 تقسیم نمود و اگر فعالیت نهشته گذاری رودخانه از کانال سرریز شده و پهنه دشت را به شکل مخروط افکنه پوشش دهد اگر در مقیاس نقشه قابل ترسیم باشد می توان آن را واحدی مجزا از نهشته های Qt درنظر گرفت.

گروه دوم: مخروط افکنه آبرفتی
Quaternary alluvial fan (Qf1, Qf2, ...)
مخروط افکنه ها در پای بلندی ها و در محل خروج رودخانه از کوهستان و ورود به دشت و به صورت پنجه ای شکل تشکیل می گردند. نهشته های آن در پای ارتفاعات به صورت جریان واریزه debris flow و در دشت و در قلمرو محیط fluvioglacial بصورت برون شست outwash هستند. ذرات و قطعات سنگی آن زاویه دار با لبه های تیز و عمدتا مسافت زیادی طی نکرده اند. لازم به ذکر است مخروط افکنه های جدیدتر اغلب بر روی مخروط افکنه های کهن تر شکل می گیرند و از این طریق از یکدیگر تفکیک می گردند.

گروه سوم: خاک های برجا یا رگولیت
Quaternary regolith (Qr)
نوع سنگ بستر کنترل کننده اصلی جنس رسوبات آن است.

گروه چهارم: واریزه و پوشش رسوبی
Quaternary scree (Qsc)
این واحد از لحاظ پیدایش با مخروط افکنه تفاوت دارد و اغلب بر اثر ریزش و سقوط قطعات سنگی ناشی از زلزله و ناپایداری دامنه های سنگی ایجاد می شود.
بعضا در نقشه ها واحدهای دیگری همچون Qc پهنه رسی، Qsc پهنه رسی نمکی یا پهنه رسی-ماسه ای با توجه به شرح آن در راهنمای نقشه، Qtr تراورتن، Ql سنگ آهک کواترنری، باز Ql نهشته های لسی کواترنری، Qg برش و سنگ آرد گسلی و ... نیز دیده می شود.
روز جهانی زمین شناس؛ بر تمام دوست داران علوم زمین گرامی باد
سخنرانی علمی
فلززایی کانسارهای روی-سرب با سنگ میزبان رسوبی ایران
دوشنبه ساعت 12، 16/1/1400
https://www.skyroom.online/ch/sci-ut/geology-lectures