Maro Official Announcements
1.23K subscribers
385 photos
1 video
638 links
Connect and cooperate to create value and opportunities to build a prosperous world

Telegram(EN): t.me/ttc_en
Telegram(KR): t.me/ttc_kr
Email: official@ttc.eco
Website: https://ma.ro
Twitter: twitter.com/ttc_blockchain
Download Telegram
to view and join the conversation
[ANN]Sự kiện xếp hạng WorkBox!

Đừng bỏ lỡ cơ hội giành tới 5.000 ACN

Thời gian diễn ra sự kiện:
2021/08/12 12:00 - 2021/08/18 12:00(GMT+8)

Cách thức tham gia:
Dựa trên số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành đầy đủ điều kiện mà bạn gửi, thứ hạng của bạn sẽ được cập nhật sau đó và bạn sẽ nhận được số tiền thưởng dựa trên thứ hạng của bạn.

Hạng nhất: 5.000 ACN
Hạng 2: 3.000 ACN
Hạng 3: 2.000 ACN
Hạng 4-5: 1.000 ACN
Hạng 6-10: 500 ACN
Hạng 11-20: 300 ACN

Ai sẽ là người tham gia:
Mọi người dùng WorkBox đều có thể tham gia sự kiện

Lưu ý:
Các nhiệm vụ được gửi vi phạm các quy định của WorkBox sẽ không được xem xét và người dùng vị phạm sẽ bị chấm dứt tham gia sự kiện. Hơn nữa, những vi phạm như vậy có thể dẫn đến tài khoản của bạn bị đóng băng

Trả thưởng:
Trong vòng 72 giờ sau khi sự kiện kết thúc vào 2021/08/18(GMT+8)
[ANN]Acara peringkat WorkBox!

Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan hingga 5.000 ACN

Kapan:
2021/08/12 12:00 - 2021/08/18 12:00(GMT+8)

Bagaimana:
Berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan dan memenuhi syarat yang anda kirimkan, peringkat anda akan diposting. Dan, berdasarkan peringkat itu, anda akan diberikan jumlah ACN berikut

1st: 5,000 ACN
2nd: 3,000 ACN
3rd: 2,000 ACN
4-5th: 1,000 ACN
6-10th: 500 ACN
11-20th: 300 ACN

Siapa:
Setiap pengguna WorkBox dapat berpartisipasi dalam acara tersebut

Perhatian:
Tugas yang diajukan dengan melanggar peraturan WorkBox tidak akan dipertimbangkan dan pengguna yang bertanggung jawab akan dihentikan dari acara tersebut. Selanjutnya, pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan akun anda dibekukan

Pembayaran Imbalan:
Dalam waktu 72 jam setelah acara selesai pada 2021/08/18(GMT+8)
[ANN]ওয়ার্কবক্স রেঙ্কিং ইভেন্ট!

৫,০০০ ACN পর্যন্ত জেতার সুযোগ মিস করবেন না

কখন
২০২১/০৮/১২- ২০২১/০৮/১৮(GMT+8)

কিভাবে:
আপনার জমা দেওয়া যোগ্যতা সম্পন্ন কাজের সংখ্যাগুলির উপর ভিত্তি করে, আপনার রেঙ্কিং পোস্ট করা হবে। এবং, সেই রেঙ্কিংয়ের উপর ভিত্তি করে, আপনাকে নিম্নলিখিত পরিমাণ ACN প্রদান করা হবে

১ম: ৫, ০০০ ACN
২য়: ৩,০০০ ACN
৩য়: ২,০০০ ACN
৪-৫ তম: ১,০০০ ACN
৬-১০ তম: ৫০০ ACN
১১-২০ তম: ৩০০ ACN

কে
যেকোন ওয়ার্কবক্স ব্যবহারকারী ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারে

সতর্ক করা:
ওয়ার্কবক্স প্রবিধান লঙ্ঘন করে জমা দেওয়া কাজগুলি বিবেচনা করা হবে না এবং দায়ী ব্যবহারকারীকে ইভেন্ট থেকে বাতিল করা হবে। উপরন্তু, এই ধরনের লঙ্ঘনের ফলে আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে

পুরস্কার প্রদান:
২০২১/০৮/১৮ তারিখে ইভেন্টটি শেষ হওয়ার ৭২ ঘন্টার মধ্যে
[ANN]Événement de classement WorkBox !

Ne manquez pas la chance de gagner jusqu'à 5 000 ACN.

Quand?
2021/08/12 12:00 - 2021/08/18 12:00(GMT+8)

Comment?
Votre classement sera affiché en fonction du nombre de tâches complétées et qualifiées que vous aurez soumises. Et, en fonction de ce classement, vous recevrez le montant d'ACN suivant

1er : 5 000 ACN
2ème : 3,000 ACN
3ème : 2,000 ACN
4-5ème : 1,000 ACN
6-10ème : 500 ACN
11-20ème : 300 ACN

Qui?
Tout utilisateur de WorkBox peut participer à l'événement

Attention:
Les tâches soumises en violation des règles de WorkBox ne seront pas prises en compte et l'utilisateur responsable sera exclu de l'événement. En outre, de telles violations peuvent entraîner le blocage de votre compte.

Paiement de la récompense:
Dans les 72 heures suivant la fin de l'événement le 2021/08/18(GMT+8)
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge Updates:
Client assessment tool development complete for polyline tasks
Client assessment tool development complete for key point tasks

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
[ANN] WorkBox Daily Mission Bonus Has INCREASED

WorkBox daily mission bonuses have substantially increased as shown below. Work on more tasks and earn more ACN rewards!

Before
- 50 ACN for 50 tasks
- 200 ACN for 100 tasks
- 300 ACN for 200 tasks
- 500 ACN for 500 tasks

Now
- 50 ACN for 30 tasks
- 500 ACN for 100 tasks
- 800 ACN for 200 tasks
- 1,200 ACN for 500 tasks

Please be aware!
* Only properly and accurately completed tasks will be counted towards your bonus
* When a submitted task is processed and marked as complete, that task will be included in the completed number of tasks for that day (GMT+8)
[공지] 워크박스 일일 미션 보너스 상향 조정 안내

워크박스 일일 미션 보너스 지급 수량이 대폭 상향되어 아래와 같이 조정됩니다. 더 많은 작업을 하고 ACN 보상을 받아보세요.

변경 전
- 50개 성공 시, 50ACN
- 100개 성공 시, 200ACN
- 200개 성공 시, 300ACN
- 500개 성공 시, 500ACN

변경 후
- 30개 성공 시, 50ACN
- 100개 성공 시, 500ACN
- 200개 성공 시, 800ACN
- 500개 성공 시, 1,200ACN

주의사항
* 처리 과정이 모두 완료되어 성공한 작업만이 미션 보너스 계산에 포함됩니다
* 처리중으로 표시된 작업이 성공으로 확정이 된 날 기준(GMT +8)으로 성공 작업 갯수가 계산됩니다.
[ANN] Phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày WorkBox đã được tăng lên

Phần thưởng nhiệm vụ hằng ngày của Workbox sẽ tăng lên đáng kể theo sự thay đổi bên dưới. Làm nhiều nhiệm vụ hơn để kiếm được nhiều phần thưởng ACN hơn!

Trước đây
- 50 ACN cho 50 nhiệm vụ
- 200 ACN cho 100 nhiệm vụ
- 300 ACN cho 200 nhiệm vụ
- 500 ACN cho 500 nhiệm vụ

Bây giờ
- 50 ACN cho 30 nhiệm vụ
- 500 ACN cho 100 nhiệm vụ
- 800 ACN cho 200 nhiệm vụ
- 1.200 ACN cho 500 nhiệm vụ

Xin hãy lưu ý!
* Chỉ những nhiệm vụ được hoàn thành đúng và chính xác mới được tính vào phần thưởng của bạn
* Khi một nhiệm vụ đã gửi được xử lý và được đánh dấu là hoàn thành, nhiệm vụ đó sẽ được bao gồm trong số nhiệm vụ đã hoàn thành cho ngày đó (GMT + 8)
[ANN] Bonus Misi Harian WorkBox Telah MENINGKAT

Bonus misi harian WorkBox telah meningkat secara substansial seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kerjakan lebih banyak tugas dan dapatkan lebih banyak hadiah ACN!

Sebelum
- 50 ACN untuk 50 tugas
- 200 ACN untuk 100 tugas
- 300 ACN untuk 200 tugas
- 500 ACN untuk 500 tugas

Sekarang
- 50 ACN untuk 30 tugas
- 500 ACN untuk 100 tugas
- 800 ACN untuk 200 tugas
- 1.200 ACN untuk 500 tugas

Harap berhati-hati!
* Hanya tugas yang diselesaikan dengan benar dan akurat yang akan dihitung untuk menjadi bonus anda
* Ketika tugas yang dikirimkan diproses dan ditandai sebagai selesai, tugas itu akan dimasukkan dalam jumlah tugas yang diselesaikan untuk hari itu (GMT+8)
[ANN] ওয়ার্কবক্স দৈনিক মিশন বোনাস বৃদ্ধি পেয়েছে

ওয়ার্কবক্সের দৈনিক মিশন বোনাসগুলি নীচে দেখানো হিসাবে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও বেশি কাজ করুন এবং আরও ACN পুরস্কার জিতুন!

আগে
- ৫০ টি কাজের জন্য ৫০ ACN
- ১০০ টি কাজের জন্য ২০০ ACN
- ২০০ টি কাজের জন্য ৩০০ ACN
- ৫০০ টি কাজের জন্য ৫০০ ACN

এখন
- ৩০ টি কাজের জন্য ৫০ ACN
- ১০০ টি কাজের জন্য ৫০০ ACN
- ২০০ টি কাজের জন্য ৮০০ ACN
- ৫০০ টি কাজের জন্য ১,২০০ ACN

সাবধান হোন!
* শুধুমাত্র ঠিকমতো এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করা কাজগুলি আপনার বোনাসের জন্য গণনা করা হবে
* যখন একটি জমা দেওয়া টাস্ক প্রক্রিয়া করা হয় এবং সম্পূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সেই কাজটি সেই দিনের জন্য সম্পন্ন করা সংখ্যক কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে (GMT+৮)
[ANN] La Prime de Mission Quotidienne de WorkBox a AUGMENTÉE

Les primes de mission quotidiennes de WorkBox ont considérablement augmenté comme indiqué ci-dessous. Effectuez plus de tâches et gagnez plus de récompenses ACN !

Avant
- 50 ACN pour 50 tâches
- 200 ACN pour 100 tâches
- 300 ACN pour 200 tâches
- 500 ACN pour 500 tâches

Maintenant
- 50 ACN pour 30 tâches
- 500 ACN pour 100 tâches
- 800 ACN pour 200 tâches
- 1 200 ACN pour 500 tâches

Attention !
* Seules les tâches effectuées correctement et avec précision seront comptabilisées pour votre bonus
* Lorsqu'une tâche soumise est traitée et marquée comme achevée, cette tâche sera incluse dans le nombre de tâches achevées pour ce jour-là (GMT+8)
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge 2D-3D Point Cloud Matching under development
WorkBox Mission Bonus significantly increased

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

WorkBox Toolkit updates in progress
ByteBridge 3D object recognition preprocessing function under development

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge 3D object recognition preprocessing function development complete
WorkBox Toolkit updates complete

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge
2D-3D Sensor Fusion Point Cloud matching function development complete
2D-3D Sensor Fusion Point Cloud Quality Control Platform under development

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge
2D-3D Sensor Fusion Point Cloud Quality Control Platform development complete
Consecutive frame data processing under development

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge
Traffic lane labeling tool upgrade in progress
Consecutive frame Quality Control Platform under development

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge
Consecutive frame data processing development complete
Consecutive frame Quality Control Platform development complete

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge
Autonomous driving lane annotation tool upgrade complete
WorkBox peer assessment function under development

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro
What's going on with Maro?🤔

ByteBridge
Autonomous Driving curve labeling under development
Autonomous Driving line segment labeling under development

Our previous updates: bit.ly/whatsnew_maro
Follow us on twitter! bit.ly/twitter_Maro