Thiladhun
288 subscribers
72 photos
16 videos
1 file
19.3K links
A hub for conversation about news and ideas from Bodu Thiladhunmathi.
Download Telegram
ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންދޭ ''ކަމަނަ އެވޯޑު''އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

https://thiladhun.com/116235
ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓާ ބިން ނުދީގެން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން

https://thiladhun.com/116296
އުތުރުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ވައުދާއެކު އުމަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ލޯންޗު ކޮށްފި

https://thiladhun.com/116298
ދިރާސާ: ރާއްޖޭގައި ކެންސަރުބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން

https://thiladhun.com/116316
ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހައްލެއްނުވޭ، މި ނުކުތީ އެކަންކުރަން: އުމަރު

https://thiladhun.com/116349