Canale de Sardware -:|:-
308 subscribers
22 photos
4 videos
31 files
56 links
Canale cun informatziones subra tecnologia e limba sarda.
Download Telegram
to view and join the conversation
Domìnigu 17/1, 9.30 h, isceti in direta in RAI3 dae Sardigna, sa de 3 puntadas de «Beni cun me» in s'Alighera. Cun Giuliana Portas (Ufìtziu Linguìsticu), Irene Coghene (Plataforma per la Llengua), Àngel Maresca (lo Barber), e Claudio G. Sanna, chie s’aberit sa ghenna de domo pro si cantare cantzones de tzilleri chi est recuperende.

A sa fine de sa trasmissione, nd'amus a chistionare in sa ràdiu catalana RAC1; ascurtade·dda in direta dae internet!

Canale de Adrià: t.me/adriamartin/
Facebook
Blog
📻🎙 No sutzedit ònnia die de intèndere chistionare su sardu in is programmas prus ascurtados de sa Catalugna! Oe Adrià, de Sardware, est istadu intervistadu dae sa ràdiu catalana Rac1. Ascurtade·ddu inoghe: http://adriamusic.cat/index.php/bloc-beni-cun-me-rai3/
Forwarded from Adrià Martín🎗
Mazinendi chilometri ciavanendi in gadduresu pa la Saldigna insembi a l'ativista Agostino Peru e lu linguista Riccardo Mura. Chista duminiga 31 a li 9.30, innantu a Rai3 sighi lu viaggju di Adrià, unu studiosu di linghi catalanu 'inutu a fassi un gjiru tra Viddaeccja e Locusantu a imparà lu gadduresu. Beni cun me!
Forwarded from Adrià Martín🎗
Oe su Diari de Barcelona pùblicat custa intervista, cun riferimentos a Sardware.

Adrià Martín: "Semus in unu protzessu globale de desertificatzione linguìstica".
https://www.diaridebarcelona.cat/w/adria-martin-estem-proces-global-desertificacio-linguistica
Forwarded from Adrià Martín🎗
Cras (7/2), in Nùgoro, ùrtima puntada de Adrià - Beni cun me (RAI3, 9.30 h). Luca Meloni, Gianfranco Fronteddu e Lisandru Beccu (Sardware) amus a chistionare paris cun Adrià in pitzus de sardu e tecnologia: Apertium, Wikipedia, Ubuntu Touch, Telegram, DuckDuckGo, Jitsi e meda àteru!
Sàbadu 20 de freàrgiu, s'assòtziu Sardos in Paris (Sardos in Parigi) presentat s'eventu "LINGUA SARDA: IDENTITÀ E CONDIVISIONE". Gianfranco Fronteddu (Sardware) at a faeddare de s'importu de sa tecnologia pro sa tradutzione pro s'amparu de sa limba sarda, de Apertium e de Sardware. Cun issu, ant a intervènnere Maria Luisa Mura e Alexis Barranger. Pro partetzipare tràmite Zoom, imbiade unu messàgiu de posta eletrònica a sardiaparigi@gmail.com
Acudide in medas!
calendariu-feminismoinc2021.pdf
11.4 MB
Iscàrriga·ti de badas «Valores Feministas 2021», su calendàriu de Feminismo Inc. (feminismoinc.org) chi amus bortadu in sardu! Bonu 8 de martzu de luta!
"Torra a ti pigare sa fache".
Sighit sa petitzione contras a sa possibilidade de èssere connot* dae sistemas automàticos aunde si siat s'agatamus.
https://www.sardumatica.net/node/109
Salude! Oe, pro sa Die de sa Sardigna, amus isseberadu de publicare una tradutzione noa, chi bos batimus in paris cun sos augùrios mannos nostros: Mastodon 🐘🐘!

Mastodon est una retza aberta federada a còdighe abertu e de propiedade comunitària, chi bos permitit de amministrare sos datos bostros in sa manera chi preferides. Bos podides registrare in una "istàntzia" o nde podides creare una bois, e gràtzias a sa federatzione ais a pòdere interagire cun totu sos contos in totu sas istàntzias, comente chi siant in su matessi situ.

Registrade·bos e proade·lu oe, e ammentade·bos de nos sighire fintzas in cue! Su contu de Sardware est "@sardware@mastodon.social"!
In sa Die internatzionale de sa tradutzione presentamus s'agiornamentu nou de Telegram! Immoe si podet seberare unu tema pro ògnia tzarrada, impreare carigheddas interativas, bìdere is cunfirmas de letura e registrare is diretas.
Pone #TelegramInSardu e festa paris cun Sardware custa die!
Salude! S'iscuadra de Sardware est traballende a sa localizatzione de su navigadore lìberu Mozilla Firefox.
Amus traduidu bastante pro otènnere de publicare su traballu giai fatu in Firefox Nightly, una versione "pre-alfa" chi serbit mescamente pro fàghere is proas de totu is isvilupos in antis de ddas pònnere in su Firefox istàbile comente atualizatziones.
Tenimus bisòngiu de gente chi dda proet e chi nos sinnalit faddinas eventuales, tràmite su canale Telegram de Sardware o is redes sotziales.
Pensamus chi potzat èssere un'ocasione bella pro ònnia utente pro bìdere su traballu fintzas una manera pro passare a un'aplicatzione lìbera e a còdighe abertu che a Firefox!
Pro installare Firefox Nightly in s'elaboradore tuo, sighi custa ghia:
1) Bae a Firefox Nightly;
2) Dae su primu menù a cortina, seletziona Firefox Nightly; dae su segundu, seletziona su sistema operativu tuo; dae su de tres, chirca "Sardinian - Sardu" e seletziona·ddu;
3) Incarca "Download Now" pro ddu iscarrigare, e a s'acabu installare!