گاه‌نوشته‌های امیر پورمند
51 subscribers
50 links
اینجا افکارم رو می‌ذارم ...
https://aprd.ir
Download Telegram
سادگی و ساده زیستی
جلسه اول
🔈 درس‌گفتار سادگی و ساده‌زیستی|جلسه اول|استاد مصطفی ملکیان| شهریور ۱۳۹۵

@sorooshemewlana|@Mostafamalekian
سادگی و ساده زیستی
جلسه دوم
🔈 درس‌گفتار سادگی و ساده‌زیستی|جلسه دوم|استاد مصطفی ملکیان| شهریور ۱۳۹۵

@sorooshemewlana|@Mostafamalekian
سادگی و ساده زیستی
جلسه سوم
🔈 درس‌گفتار سادگی و ساده‌زیستی|جلسه سوم|استاد مصطفی ملکیان| شهریور ۱۳۹۵

@sorooshemewlana|@Mostafamalekian
سادگی و ساده زیستی
جلسه چهارم
🔈 درس‌گفتار سادگی و ساده‌زیستی|جلسه چهارم و پایانی|استاد مصطفی ملکیان| شهریور ۱۳۹۵

@sorooshemewlana|@Mostafamalekian
گاه‌نوشته‌های امیر پورمند
جلسه دوم – سادگی و ساده زیستی
یکی از دوستان پیام دادند که ظاهراً این فایل‌ها رو نتونستند پیدا کنند و برای همین اینجا فروارد می‌کنم.

اتفاقاً فایل‌ها رو به متن تبدیل کردم و با Claude ازشون خلاصه فایل و خلاصه کلی هم درست کردم و چیز جالبی دراومده.

حالا تر تمیزش کنم، پستش رو می‌گذارم.