آکادمی پرتویار
199 members
52 photos
2 videos
3 files
126 links
مهندسی هسته ای، فیزیک،برنامه نویسی, مونت کارلو, فیزیک پزشکی, پردازش تصویر
Question: @montecarlo_group
Site: partoyar.com
Download Telegram
to view and join the conversation