آموزش مداحی استاد زارع شیرازی
27.6K subscribers
1.01K photos
878 videos
231 files
1.44K links
ثبت نام
@Rabet69

سایت
zareshirazi.com

اینستا
http://Instagram.com/ostad_zareshirazi110yaali
کلاس درحال برگزاری در۵۰۰شهر
استادزارع شیرازی
مخترع فنون غیرتقلیدی در #آموزش_مداحی کشور
استادتمام دستگاههای آوازی
مخترع تمام قواعدبا6800شاگردمداح درتمام استانها
Download Telegram
to view and join the conversation
🌺🥇ثبت نام بصورت نوشتاری و چت در
تلگرام رابط ثبت نام فقط
@Rabet69
وپس ازتکمیل مراحل ثبت نام درتلگرام رابط واجازه روسای مجموعه جهت ورودهنرجوی مدکوربه تلگرام استادگرانقدرجهت اموزش 🌟

🥇کلاس بصورت خصوصی فقط ازطریق صوت وتک نفره درصفحه شخصی استادگرانقدر
#مخترع_فنون_مداحی_کشور
#استاد_میرزا_حسن_زارع_شیرازی
انجام خواهدپذیرفت🥇

تلگرام رابط وتلگرام استادگرانقدرتوسط سیستم روسای مجموعه ثبت وضبط میگردد♦️♥️

هنرجوی ثبت نام کننده♠️
روندثبت نام💢 کلاس
خصوصی بااستادزارع شیرازی
مخترع فنون غیرتقلیدی کشور
باصدهاامتحان خصوصی وکارگاهی🛑
وتسلط قاطع برای یک عمر🛑

بایدحداکثردرسه روزبه پایان برسدوگرنه حذف خواهیدشد🔥🔥🔥

💙طبق ضوابط روسای مجموعه آموزشی
ورودبه صفحه وکلاس خصوصی با
#مخترع_فنون_مداحی_کشور
#استاد_زارع_شیرازی

باگذراندن سه مرحله ست
درتلگرام بشماره 09107713121
رابط ثبت نام
یا ایدی
@Rabet69

💓1ارسال مشخصات کامل
💓2مشاهده یکی از ۳فیلم مصاحبه وبیان مطالبی که ازسخنان استادگرانقدرمتوجه شدید
💓3واریزوورودطبق هزینه گذاری روسای مجموعه
به یکی ازمدلهای کلاس طبق ساعت تعیین شده درروزدریافت پیام واریز♠️

💎در۵دقیقه بعدازواریز
فوراواردتلگرام شخصی استاداستادگرانقدرخواهیدشد
♦️برای گذراندن دوره بصورت کاملاخصوصی وصددرصدکارگاهی♦️

#اینجا_روضه_خوان_نشدن_نداریم
#اینجا_مداح_نشدن_نداریم

وبسایت رسمی🌍
zareshirazi.com

کانال اصلی🌍
@ostadzareshirazi110
قطعات بسیارمهم 🥇
ازمصاحبه کامل
#استاد_زارع_شیرازی 🔮
مخترع فنون غیرتقلیدی وفرمولیک مداحی کشور
دراستوری اینستگرام استادحترم♥️

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODc1NTgwNjgzNTQ3OTU4?igshid=46076f0v2ko4&story_media_id=2231930848558771940_5578621510

🚩فیلم مصاحبه کامل ازمهمترین مباحث
درباب تدریس مداحی درکشوروچالشها

درصفحه اصلی وبسایت استادمحترم🌐
zareshirazi.com
♥️رضایت ارباب بی کفن حضرت اباعبدالله الحسین سلام الله علیه آرزو وهدف این مجموعه است♥️

💝مطالعه این متن اضطراریست💙
جواب به سوالات فراوان ازثبت نام کنندگان درداخل وخارج کشور☀️

♦️♦️♦️♦️♦️ورودبه مجازی تک نفره مستقیم بامخترع فنون غیرتقلیدی کشوراستادزارع شیرازی

بصورت خصوصی ومجازی وشخصی ازطریق صوت بدون واسطه وبدون ایاب وذهاب

💜دوره های بلندمدت یکساله ودوساله هردوروز۲یا۴تمرین وماهی۳۰تا۱۰۰تمرین

ودوره های فشرده هر۲یا۴روز۴تمرین تا۱۰تمرین مستقیم وکارگاهی توسط استادمحترم ازهنرجوهست

🌍🌺پس ازارسال مشخصات
ومشاهده فیلمهای مصاحبه اول ودوم وسوم(درصفحه اصلی وبسایتzareshirazi.com) استاد گرانقدر

درصفحه رابط کلاس استادگرانقدر بشماره ۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱ یا آیدی
@Rabet69
فقط درتلگرام
وگزارش رابط به روسای مجموعه وپذیرش هنرجو
🛑بعدازواریزقسط اول یکی ازانواع روضه مقبول(۱۵روزه تایکسال ونیمه)
.فورابعداز۵دقیقه هنرجوبه تلگرام شخصی استادمحترم جهت آموزش متصل خواهدشد
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🛑♦️نکته مهم:علل استقبال به مجازی تک نفره آموزش غیرتقلیدی بااستادمحترم ازداخل وخارج کشوروحتی ازمداحان باسابقه ومدیران عالی

اول☀️به این دلیلست که اینجاتنهاکلاسیست که مدرس مطرح ومشهوربصورت مستقیم وبی واسطه ازهرهنرحوامتحانات کلان وفراوان کارگاهی وصوتی میگیردوعیبگیری میکند

دوم☀️علت اینکه درکلاسهای مطرح وغیرمطرح مداحی کشورامتحانات فراوان .شخص استادازهنرجونمیگیردچون مدرس بجزراهکارتقلید.فنونی نداشته ونداردو
♠️امروزازسرتاسرکشوروباشرکتهای فراوان وهزینه کردنهای مختلف درکلاسهای کشور
تمام شاگردان وهنرجویان استادمحترم گواه براین اند
که همه جاازکلاسهای مشهوروغیرمشهوربرای شاگردی واموزش رفتندوبجزتقلیدمحض هیچ راهکارفنی دراجرابهیچ عنوان به آنهاداده نشده است و
باتقلیدمحض برای اجراکردن اصلانیازبه کلاس نیست
واستادمحترم تنهااستادمطرحیست که باوجودسوابق کلان تدریس فنون غیرتقلیدی اجرایی برای اولین باردرکشور
و وشهرت کلاسهای عمومی اش درقم وتهران تا۹۴و
بعلت اینکه تنهافنونسازغیرتقلیدی ومبدع شیوه فرمولیک مداحیست درمجازی صوتی وشخصی باهرهنرجودردوره مقبول از 40امتحان تا۵۴۰امتحان ودرروضه های برترکشوری بنام مجلسی وحرفه ای ۱۸ماهه ودوساله به ترتیب۷۲۰ تا۲۰۰۰امتحان ازهنرجومیگیردکه درکشور رکوردوبی سابقه ست(ورودبه روضه های برترکشوری جزباثبت نام وواریز یکی ازانواع روضه مقبول وورودبه تلگرام شخصی استادگرانقدروتاییدصدای هنرجوازطرف استادبزرگوارامکانپذیرنیست) وازاعدادامتحانات اجرایی یک شخص باهوش متوجه میشودکه اگراینجاهم تقلیدی تدریس میشدنمیتوانستنداین مقدارامتحان بگیرندکه صددصدفنون وفرمولهاییست که این کلاس مطرح راتشکیل داده وچنین مداحان عالی راتربیت نموده که پیامهای تشکردرکانال تشکربه اگاهی شمادراینباره خواهدافزود

سوم☀️ بعلت انلاین نبودن هنرجودرهرتمرین بااستادمحترم درتلگرامست وهرزمان ازهر۲تا۴روز هنرجودرهرساعتی که فراغت داشت میتواندارسال تمرین کندونیازبه هماهنگی بااستادمحترم نیست وپس ازچنددقیقه یاچندساعت عیبگیری استادمحترم ازامتحان کارگاهی به هنرجوارسال صوتی میشودودوباره هردوروزبه همین منوال با تسلط قاطع هنرجوکه هر۲یا۳یا۴روز۲تمرین صوتیست وعیبگیری استادغیرتقلیدی کشورست که قدرتمندانی درمداحی تربیت کرده ومیکندو
باعیبگیریهای
🛑 تنهااستادی که درکشوربالای۵۰ارگان تدریس بعلت شیوه وعیبگیری غیرتقلیدی اش دررزومه خوددارد
🛑وتنهااستادیست که6900مداح در8سال اخیردرکشورازصفرتاصدتربیت قاطع نموده است

چهارم☀️استادمحترم همیشه وحتی درکلاسهای عمومی مطرح درقم وتهران که۲۵۰۰سخنران ومداح واقشارازاد راتا۹۴مداح وروضه خوان نمودهمیشه بیان داشته ودارندکه کلاسیکه شخص مدرس مطرح ازهنرجوامتحان اجرایی وکارگاهی بمقدارفراوان نمیگیرداصلاکلاس فنی ورشددهنده اجرایی نبوده و نیست ونخواهدبود جز یک کلاس اخلاق واداب ونمیشوداسم آنراکلاس مداحی وفنی گذاشت
واجحافی که درحق هنرجویان شده ومیشودسی دی فروشی وکتاب فروشی ازطرف مدرس به هنرجویانست چون عقل سالم وتمام عاقلان میفهمندکه یک هنرعالی واجرایی باسی دی وکتاب وسخنرانی گوش دادن ویادریک کلاس همخوانی همگان کردن.کسی مداح نشده ونمیشود
تازمانیکه شخص مدرس مشهورازهرنفرامتحانات فراوان بگیردتامشخص شودآیادرعیبگیری ازهنرجوفنونی بجزتقلیدداردیاخیر

پنجم☀️پیشرفت درمداحی اول باتوسل خالصانه بقلب حضرت اباعبدالله سلام الله علیه ودوم آموزش وزانوی ادب زدن دربرابراستادیست که عمروزندگی ووقت ودلسوزی وحرارت جانش راباامتحانات فراوان بدون حسادت وتبعیض وروابط.باهرهنرجوی عاشق ازروستاهایاشهرهای کشوردرمیان بگذارد
وامروزازدورترین روستاهمچون هنرجویان ازتهران وشهرهای بزرگ بافنون اختراعی وغیرتقلیدی مخترع فنون کشورقویترین آموزشهای فنی رابدون هیچ تفاوت وتبعیض برخودشاهدند🖤♥️
واینست که
🛑این کلاس به 530 شهر و روستای کشوررسید

zareshirazi.com
#رزومه_عالی_در_کشور
#سوابق
#چکیده_سوابق
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#کلاس_آموزش_مداحی
#آموزش_مداحی_استاد_زارع_شیرازی
#کلاس_مداحی_استاد_زارع_شیرازی
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
♦️
#استاد_زارع_شیرازی
#مخترع_فنون_مداحی_کشور
باتربیت۶۹۰۰شاگردمداح

مصاحبه سوم و
مصاحبه دوم
ومصاحبه اول
باکیفیت عالی🛑
درصفحه اصلی
وبسایت رسمی استادمحترم
http://zareshirazi.com
#آموزش_مجازی با استادمحترم
به 530 شهروروستای داخل وخارج کشوررسید


کانال تلگرام #اشعار_استاد
@ASHAROSTADZARESHIRAZI110
کانال تلگرام.صدهاتشکرهای شاگردان مداح
@ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110

استادزارع شیرازی
🥇مخترع وطراح وشیوه ساز
شیوه غیرتقلیدی درتدریس#مداحی کشور
🥇تنهااستادباسوابق کلان درارگانهای استانهای مختلف کشورازجمله قم وتهران
♦️🥇تنهااستادباتدریس در۵۰ارگان واماکن مذهبی کشور
♦️🥇تنهااستادونوآوردرتدریس روضه ومداحی که با۱۰امتحان درکلاسهای عمومی ۹۲تا۹۴هنرجویش دون ذره ای تقلیداجرا میکرد

♦️🥇مبدع شیوه تمام کارگاهِ مداحی کشور
♦️🥇بنیانگذارخصوصی مجازی با هر هنرجودرمداحی کشوروباصدهاامتحان ازهرهنرجوبدون آشنایی وپارتی وتبعیض

♦️طراح کارحرفه ای وخصوصی باهنرجودرکشور
در۱۵سال کارتدریس مداحی کارگاهی کشور
استادمشهورکلاسهای عمومی قم وتهران۹۲تا۹۴

استادزارع شیرازی
باسوابق  اجرایی مداحی 🔴در۲سال تجمع هیئات پایتخت شورحسینی زنجان۹۱و۹۲
🔴۳سال تجمع هیئات شهرمقدس قم۹۳و۹۴و۹۵تکیه عظیم شاه خراسان واقع دربازارقم
دهه محرم وشب شهادت امام رضاتجمع هییات مطرح قم
و
♦️دوسال تجمع هییات قم درامامزاده جمال غریب شهادت حضرت رقیه۹۳و۹۵
🔴۲سال تجمع مردم ورامین وپیشوا درامامزاده جعفرپیشوا۹۴و۹۶
🔴۲سال درانواع تجمعات هیئات پایتخت شورحسینی زنجان۹۱و۹۲باحضوراساتیدومداحان مطرح
♦️دوسال مجلس پیشوازمحرم درمنزل استادعینی فردزنجانی وفاطمیه درمنزل استادکلامی
♦️سال۹۱بطورکامل تانیمه ۹۲بمدت یکسال ونیم .روضه خوان حیدریون زنجان درهییت ثابت کربلایی حسین عینی فرد ♦️

♦️سال ۹۰ و ۹۱
مشهوردرهییات مطرح وباسابقه وکم نظیرکشوری سنتی وغیرسنتی درپایتخت شورحسینی زنجان♦️

♦️سال۹۲تا۹۵مطرح ومشهوردرهییات قدیمی ومطرح و سنتی قم

🔱اماکن تدریس برصدهاروحانی ومداح درکشور

3000شاگردتربیت شده از روحانیون ومداحان قم درسال ۹۲تا۹۴
سابقه تدریس شیوه نوین درسازمان تبلیغات قم جهت روحانیون مستقراسفند۹۴
سابقه تدریس شیوه نوین برمدیران ومسیولین مرکزکاربردی دفترتبلیغات حوزه علمیه قم اردیبهشت۹۴

تدریس فنون اختراعی شان درمداحی کشوربرمداحان
پایتخت شورحسینی زنجان سال۹۰بدعوت کانون مداحان درمکان سازمان تبلیغات زنجان
ودههاارگان واماکن دیگر

که درادارات وارگانهاومساجدتهران وقم وشهرهای کشور
برانواع مسیولین ومداحان وسخنرانان کشورو برهزاران نفردرکشورجواب دادوروضه خوان حضرت سیدالشهداشدند
و
🔮مخترع مرحله پیاده کردن دستگاههای آوازدرروضه
هم اکنون درحال تدریس به۵۳۰ شهروروستای داخل وخارج کشوردرمجازی تک نفره صوتی

🥇باتربیت 6900 مداح وروضه خوان صددرصدغیرتقلیدی در سالهای ۹۲تا۱۴۰۰
و
باتربیت3000شاگردروضه خوان درکلاسهای عمومی مشهوردرقم وتهران در۵۰دوره سال۹۲تا۹۴
♥️🔱🥇

♦️🌍جهت اطلاع .استادگرانقدردعوتهای کلان برای رسانه های مختلف را بعنوان استادمداحی وتنهامخترع فنون مداحی برای اولین باردرکشوروبعنوان مداح مطرح تجمعات ترک و ۳سال مداوم تجمعات قم ردکرده ومیکنند
بدلیل عدم استفاده از رسانه درجلب شهرت ومحبوبیت
و
حتی دراوج شهرتِ تجمع خوانی هایشان درکشور
درسال۹۳تا۹۵ وبااینکه شهره شده بودندکه بدون میاندار.ناله زن.تجمعات چندهزارنفره رامدیریت واجرای بی نظیربافنون جدیدشان وصدای کم نظیرشان دارند
ودرآنزمان مجموعه های مداحی واجرای روضه وآموزش مداحی ایشان جزو پرفروشترین سی دی هادرقم وتهران بودوبااستقبال گسترده مداحان وسخنرانان ونوحه خوانان ومبلغان مواجه شده بودودرحقیقت اکثریت سخنرانان ونوحه خوانان به طریقی یامجموعه های آموزشی ایشان ازطریق خریددرپاساژقدس فرهنگی قم ویاشرکت درکلاسهایشان شاگردفنون ایشان هستند
وکلاسهایشان شلوغترین کلاسها بودو
درتمام ایام سال هنرجوی ورودی وخروجی داشتندودر۵مکان ومرکزقم وتهران برگزارمیشدوالبته بعنوان تنهااستادمداحی که درکشوراستادآوازوتمام دستگاههای موسیقی به شیوه عالی بودندوحتی مدیران ومسیولین کشوری برکلاس روضه ایشان استفاده کرده ونشسته اند
ودر ۵۰دوره عمومی وباتربیتِ مجموعا3000روضه خوان حضرت سیدالشهداو
دراوج شهرتِ کلاسهای عمومیِ حضوری درقم وتهران سالهای ۹۲تا۹۴
بازهم درآن سالها بااین وجود
دعوت ازطرف مدیران مختلف درعرصه های مختلف و
موضوع اجرای مداحی دررسانه هارا
رد کرده و میکنندوعلاقه ای به شهرت رسانه ای ندارند🥇و به این موضوع اعتقاددارند🔮


وبسایت♥️
zareshirazi.com
سوابق
https://zareshirazi.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82/
کانال اصلی
@ostadzareshirazi110
#وقت_کلاس_چطورست
اصلا تمام ورودیهادراین کلاس متاهلین وعیالوارند
وحتی ازجمع مدیران‌ومسیولین شهری واستانی درکلاس هستند
چون این کلاس بسیارراحتست 🌸
و فقط هردویا۴روزباید۲تمرین ۵دقیقه ای بفرستندبدون اینکه آنلاین باشندیابخواهندسرساعت خاصی حضورمجازی داشته باشندوبعدازارسال تمرین منتظرمیشوندوبعدازچندساعت عیبگیری استادگرانقدربرصفحه خودمیبینندودوباره روزنوبت بعدی ودفعه بعد
وبسیارراحت بالاترین تغییرات وقدرت اجرایی درشاگردان‌ومداحان‌اتفاق افتاده است

💢♦️کجادرکشورست کلاسی که هر۲یا۴روز
۲تمرین غیرانلاین بفرستی به یک استادمحترم

ودریک دوره ازاین رو به آن رو شوی
وبافنون غیرتقلیدی وبدون نیازحتی به تمرین روزانه بجز تمریناتی که قرارست به صفحه شخصی استادگرانقدربفرستی ارسال میکنی

ودارای قویترین اجرامیشوی درآخر

وبه خودمی آیی وباورت نمیشود🛑

اینست اتفاقی که دراین کلاس کشوری درحال رخ دادنست⚘
با۶۹۰۰شاگردمداح
بعلت تدریس خصوصی ومستقیم وبدون واسطه
وبعلت نبوغ وعیبگیری وفنون بی نظیرِ

♦️تنهامخترع فنون مداحی کشور
♦️با۱۶سال سابقه تدریس درارگانها
و♦️تنهااستادباسابقه تدریس ۵۰ارگان کشور
و♦️تربیت ۶۹۰۰مداح کاملامسلط
بدون ذره ای تقلید۹۲تا۱۴۰۰💜

کسانیکه ۲۰پیام تشکر از هزاران پیام درکانال تشکرهاازسخنان مداحان ۳۰تا۶۰ساله کشورازجمع شاگردان استادگرانقدربخوانندمتوجه میشوندچه فنونی وچه اعجازی دراین کلاس بی سابقه وبینظیر💢

⚘درحال رخ دادنست درداخل وخارج کشور♦️

هرهنرجومستقیم بامخترع فنون مداحی کشور

یاعلی مدد
💓💓💓🌿🌿🌿
#اینجا_مداح_نشدن_نداریم
#اینجا_روضه_خوان_نشدن_نداریم
#استاد_زارع_شیرازی
#مخترع_فنون_مداحی_کشور
#فاطمیه۹۹ 🖤


⚘ثبت نام فقط درتلگرام
@Rabet69

وبسایت🔥
zareshirazi.com
کانال تمام‌ پیامهای تشکرِشاگردان مداح ازسراسرکشور🌸
@ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110
سوابق درکشور
https://zareshirazi.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82/
اینستا🌸
http://instagram.com/ostad_zareshirazi110yaali
کانال اصلی♦️
@ostadzareshirazi110
💜پرسش هنرجوی ثبت نام
و پاسخ رابط کلاس
جهت آموزش👇
#استاد_زارع_شیرازی
#مخترع_فنون_مداحی_کشور


سایت
zareshirazi.com
اینستا
instagram.com/ostad_zareshirazi110yaali
کانال تلگرام
@ostadzareshirazi110
شعر جدیداستادزارع شیرازی 🌺
#مخترع_فنون_مداحی_کشور
#عید_غدیر ♥️
7 تیر 1400
در
کانال اشعار استاد♦️
@ASHAROSTADZARESHIRAZI110
کانال اصلی تلگرام🥇
@ostadzareshirazi110
💜سخن وتشکر هنرجوی کلاس از قم
و
پاسخ 👇
#استاد_زارع_شیرازی
#مخترع_فنون_مداحی_کشور


سایت
zareshirazi.com
کانال تشکرها🌺
@ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110
کانال تلگرام
@ostadzareshirazi110
#شعر_جدید
استادزارع شیرازی 🌺
#مخترع_فنون_مداحی_کشور
#ولادت_امام_کاظم ع♥️
۹ مرداد 1400
در
کانال اشعار استاد♦️
@ASHAROSTADZARESHIRAZI110
کانال اصلی تلگرام🥇
@ostadzareshirazi110
#دوره_های_محرم_۱۴۰۰
#تنها_استاد_با_تربیت_۶۸۰۰_روضه_خوان_و_مداح_در_کل_کشور_۹۲_تا_۱۴۰۰
#تنها_کلاس_خصوصی_با_استاد_مشهور_کشور
#اینجا_ره_سی_ساله_طی_کن
#اینجا_روضه_خوان_بشو
#باورتان_هم_نباشد_۶۸۰۰_مداح_اینجا_تربیت_شدند
#جنبش_آموزشی_در_مداحی_کشور

🔮تسلط زیبای هنرجوبر درانواع دوره هاازجمله دوره ۵روزه و ۱۵ روزه و ۲۰ روزه و ۴۰روزه

♥️تسلط خارق العاده وغیرقابل باورِ هنرجو
دردوره های ۶ماهه تادوساله

تسلط هنرجوبراجرای شعرخوانی
تسلط هنرجوبراجرای مقتل خوانی
تسلط بدون ذره ای تقلید
ایرادگیری ازلحن وصداواجرا
تسلط بر حزن‌ درتمام اجرا
اجرای کامل روضه و رسیدن به آرزوی خواندن برای حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه♥️

♦️تماما باعیبگیری بی نظیر در
#خصوصی_با_مخترع_فنون_مداحی_کشور
#تنها_استاد_با_سوابق_در_۵۰_ارگان_و_اماکن_مذهبی_کشور
#استاد_میرزا_حسن_زارع_شیرازی

🔥راهی که هنرجودر سالها نمیروداینجادر۱۵روز و۴۰روز و ۴ماهه میرود
وهنرجو اینجا راه یک مداح اعلا ومشهور با۳۰ سال سابقه را
دریکساله ودوساله
میرود🥇

♥️♥️♥️اینجاخصوصی ودههاوصدهاامتحان باتنهااستادگرانقدریست
که بدلیل تسلط قاطع هنرجویانش ازجمع مدیران ومسیولین واساتیددانشگاه وحوزه درکلاسهای عمومی مشهوردرقم وتهران سالهای ۹۲تا۹۴
با۱۰امتحان فقط اجرای روضه میکردندوباعث شگفتی شد♦️♦️♦️و
روسای کشوری درارگانهااعلان به تنهامخترع فنون جدیدوغیرتقلیدی درمداحی کشور
توسط
#استاد_میرزا_حسن_زارع_شیرازی
نمودند♥️♥️♥️
🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮
ثبت نام در تلگرام رابط فقط جهت گزارش به روسای مجموعه

آیدی تلگرام
@Rabet69
درتلگرام شماره
09107713121
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
وبسایت⚘
zareshirazi.com
اینستا🔥
instagram.com/ostad_zareshirazi110yaali
سوابق کشوری♥️
https://zareshirazi.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9
کانال هزاران تشکر از شاگردان مداح درکل کشور
@ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110
کانال تلگرام🌍
@ostadzareshirazi110
#در_این_کلاس

اگر ۴فیلم مصاحبه استادگرانقدرو کانال تشکرهای شاگردان مداح و صفحه سوابق وبسایت

مطالعه دقیق نکنید

♦️متوجه نخواهیدشدمخترع فنون غیرتقلیدی درسیستم آموزش مداحی درکل کشور یعنی چه
♦️متوجه نخواهیدشدخصوصی بامخترع فنون کشوریعنی چه وچه چشم انداز عالی دارد
♦️متوجه نخواهیدشدچراکلاس های استادگرانقدر۹۲تا۹۴مشهورترین کلاس عمومی شد
♦️متوجه نخواهیدشدچرافنون ایشان اعلان به اختراع فنون غیرتقلیدی درارگانهای کشورشد
♦️متوجه نخواهیدشدچراحتی مدیران ومسیولین کشوری واستانی که نامشان درصفحه سوابق وبسایت است هنرجوی کلاس روضه ی استادگرانقدرشدند

ومتوجه نخواهیدخصوصی بامخترع فنون کشوروباصدهاامتحان
چه قدرتمندبی نظیری تربیت میشود
وهنرجوی صفر.روضه خوانی مقتدربدون ذره ای تقلیدخواهدشد

#اینجا_مبتدی_روضه_خوانی_عالی_میشود

🔥این یعنی جفای خودتان به اینده عالی خودتان🔥

#اینجا_روضه_خوان_نشدن_نداریم
#تنها_استاد_با_تربیت_۶۸۰۰_روضه_خوان_و_مداح_در_کل_کشور_۹۲_تا_۱۴۰۰
#تنها_استاد_با_سوابق_در_۵۰_ارگان_و_اماکن_مذهبی_کشور
#استاد_مشهور_کلاسهای_عمومی_قم_و_تهران_تا_۹۴
#استاد_میرزا_حسن_زارع_شیرازی


💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
۴ فیلم مصاحبه کامل در👇
وبسایت⚘
zareshirazi.com
اینستا🔥
instagram.com/ostad_zareshirazi110yaali
کانال تشکرهای هزاران شاگرد مداح 🔮
T.me/ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110
سوابق در کل کشور🥇
https://zareshirazi.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9
کانال تلگرام🌸
T.me/ostadzareshirazi110
#پیام_تشکر
هنرجوی مجازی مداح 34 ساله♦️
از نارمک تهران
13 مرداد 1400


وبسایت استاد
zareshirazi.com
تشکرها
@ETTELAATCLASOSTADZARESHIRAZI110
کانال تلگرام♦️
@ostadzareshirazi110
تنها راه ثبت نام
#استاد_زارع_شیرازی
#مخترع_فنون_مداحی_کشور
ثبت شده در وبسایت رسمی استادگرانقدر💜
سایت
zareshirazi.com
اینستا
instagram.com/ostad_zareshirazi110yaali
کانال تلگرام
@ostadzareshirazi110