مجتمع آموزشی مهرگان
3.12K subscribers
3.39K photos
44 videos
37 files
3.73K links
بزرگترین مجتمع آموزشی نرم افزار های مهندسی دراستان اصفهان با 15سال سابقه
برندبرتر و بنیانگذار آموزشهای تخصصی
فهرست نرم افزارها در www.mehregan.us
بلوار ملت،حدفاصل سی سه پل وپل آذر 200متر بعداز هتل کوثر03136292828
http://sapp.ir/mehreganinstitute
سروش
Download Telegram
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Civil 3D 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/40
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره حسابداری مالیاتی 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/447
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره 3D Max 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/84
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره PLC پایه 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/89
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره ArcGIS👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/243
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Python 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/282
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Revit MEP 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/64
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Premier 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/461
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Tekla 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/29
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره PowerMill 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/49
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره AutoCAD 2D 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/11
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Revit architecture 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/14
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره WordPress 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/345
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Corel Draw 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/452
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره نقشه کشی فاز یک و ضوابط شهرداری 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/268
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره AVR 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/92
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Access 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/148
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Python 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/282
☎️ تلفن تماس :
03136292828
🔹 مجتمع آموزشی مهرگان
🔸مدرک قابل ترجمه
🔸آموزش پروژه محور
🔸آموزش حرفه ای و کاربردی

♦️اطلاعات دوره Very & Post Production 👇

🌐 وبسایت :
https://www.mehregan.us/Home/Selected/263
☎️ تلفن تماس :
03136292828