کیمیای هنر
623 subscribers
2.41K photos
4.13K videos
71 files
1.6K links
ادرس اینستاگرام کیمیای هنر.

https://instagram.com/kimiyayehonarr
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شهسوار صبح می رسد
آفتاب سرمه چشمانش را به غلظت نور می‌رساند
و رقص کنان صبحش را به تماشا می‌نشیند
بیدار شو
شب افسانه شد
و صبح تنها لبخند خداست.

سلام صبح بخیر
امروزتون پر از بهترینها
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گلچینی از سخنرانی عارف رحیمی، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

@kimiyayehonarr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#لــطــایــفــ_عــارفانه

۹۹. چــنــانــچــه آدمــیــان بــه چــراغ عــقــل مــزیــن شــونــد، بــه نــور عــشــق مــنــور مــے گــردنــد.

https://instagram.com/kimiyayehonarr

@kimiyayehonarr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷
تــأســف
بــر آن زنــانــے ڪــه
بــراے خــودشــان
ارزش قــائل نــیــســتــنــد
و تــمــام حــیــثــیــتــشــان را
ارزان مــیــ‌ فــروشــنــد.

عــــارف واصــل، اســــتــــاد یــــعــــقــــوب قــــمــــرے شــــریــــف آبــــادے

@kimiyayehonarr
🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷
‌تنها خـداست
که میداند
بهترین در زندگی تو
چـگونه معنا می‌شود
من آن بهترین را
امروز
برایت از خدا میخواهم

سلام. صبحتون بخیر❤️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گلچینی از سخنرانی عارف رحیمی، استاد یعقوب قمری شریف آبادی

@kimiyayehonarr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#لــطــایــفــ_عــارفانه

۹۸. دنــیــا مــڪــتــب تــعــلــیــم و تــربــیــت عــبــادالــلــّه، و مــحــضــر تــفــســیــر و تــشــخــیــص عــبــادالــرحــمــن مــے بــاشــد.

https://instagram.com/kimiyayehonarr

@kimiyayehonarr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪️🔺▪️🔺▪️🔺▪️🔺▪️
ڪــجــــاے دیــــن و قــــرآن مــــا
گــــفــــتــــه شــــده ڪــه
یــــڪ عــــده زن و مــــرد نــــامــــحــــرم
بــــه‌عــــنــــوان
هیــــأت مــــذهبــــے
بــــه زیــــارت مــــقــــابــــر بــــرونــــد؟!
چــــرا آیــــات قــــرآنــ
احــــادیــــث و روایــــات را
وارونــــه
تــــعــــبــــیــــر مــــیــــ‌ ڪــنــــیــــمــــ؟!

عــــــارف نــــیــــڪ ســــیــــرتــــ، اســــــتــــــاد یــــــعــــــقــــــوب قــــــمــــــرے شــــــریــــــف آبــــــادے

@kimiyayehonarr
▪️🔺▪️🔺▪️🔺▪️🔺▪️