صرافی ملی
53.6K subscribers
1.34K photos
3 videos
457 links
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران


http://ircentralbank.com/

زیر نظر گروه مثقال
@MesghalGroup

جهت سفارش تبلیغات به کانال
@MesghalAds
مراجعه بفرمایید.
Download Telegram
to view and join the conversation
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-23
11:48:01

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,886 تومان (79)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,368 تومان (80)

قیمت خرید یورو: 28,017 تومان (198)
قیمت فروش یورو: 28,583 تومان (202)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-23
12:52:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,859 تومان (-27)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,341 تومان (-27)

قیمت خرید یورو: 27,906 تومان (-,111)
قیمت فروش یورو: 28,470 تومان (-,113)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-23
14:24:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,838 تومان (-21)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,320 تومان (-21)

قیمت خرید یورو: 27,818 تومان (-88)
قیمت فروش یورو: 28,380 تومان (-90)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-23
14:50:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,777 تومان (-61)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,258 تومان (-62)

قیمت خرید یورو: 27,790 تومان (-28)
قیمت فروش یورو: 28,351 تومان (-29)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-23
16:33:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,820 تومان (43)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,302 تومان (44)

قیمت خرید یورو: 27,720 تومان (-70)
قیمت فروش یورو: 28,280 تومان (-71)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-23
17:10:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,819 تومان (-1)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,301 تومان (-1)

قیمت خرید یورو: 27,720 تومان (0)
قیمت فروش یورو: 28,280 تومان (0)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-24
11:39:01

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,811 تومان (-8)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,292 تومان (-9)

قیمت خرید یورو: 27,804 تومان (84)
قیمت فروش یورو: 28,366 تومان (86)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-24
12:43:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,770 تومان (-41)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,250 تومان (-42)

قیمت خرید یورو: 27,864 تومان (60)
قیمت فروش یورو: 28,427 تومان (61)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-24
13:38:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,725 تومان (-45)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,205 تومان (-45)

قیمت خرید یورو: 27,917 تومان (53)
قیمت فروش یورو: 28,481 تومان (54)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-24
15:09:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,657 تومان (-68)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,135 تومان (-70)

قیمت خرید یورو: 27,915 تومان (-2)
قیمت فروش یورو: 28,479 تومان (-2)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-24
16:37:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,607 تومان (-50)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,084 تومان (-51)

قیمت خرید یورو: 27,819 تومان (-96)
قیمت فروش یورو: 28,381 تومان (-98)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-25
11:38:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,689 تومان (82)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,168 تومان (84)

قیمت خرید یورو: 27,874 تومان (55)
قیمت فروش یورو: 28,437 تومان (56)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-25
12:39:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,649 تومان (-40)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,126 تومان (-42)

قیمت خرید یورو: 28,017 تومان (143)
قیمت فروش یورو: 28,583 تومان (146)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-25
13:47:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,636 تومان (-13)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,113 تومان (-13)

قیمت خرید یورو: 27,858 تومان (-,159)
قیمت فروش یورو: 28,421 تومان (-,162)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-25
17:14:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,754 تومان (118)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,233 تومان (120)

قیمت خرید یورو: 27,819 تومان (-39)
قیمت فروش یورو: 28,381 تومان (-40)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-26
11:38:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,618 تومان (-,136)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,095 تومان (-,138)

قیمت خرید یورو: 28,059 تومان (240)
قیمت فروش یورو: 28,625 تومان (244)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-26
12:38:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,552 تومان (-66)
قیمت فروش دلار آمریکا: 24,027 تومان (-68)

قیمت خرید یورو: 27,917 تومان (-,142)
قیمت فروش یورو: 28,481 تومان (-,144)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-26
13:39:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,516 تومان (-36)
قیمت فروش دلار آمریکا: 23,991 تومان (-36)

قیمت خرید یورو: 28,016 تومان (99)
قیمت فروش یورو: 28,582 تومان (101)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-28
11:39:03

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,519 تومان (3)
قیمت فروش دلار آمریکا: 23,994 تومان (3)

قیمت خرید یورو: 28,059 تومان (43)
قیمت فروش یورو: 28,626 تومان (44)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی ایران
1400-01-29
11:36:02

قیمت خرید دلار آمریکا: 23,408 تومان (-,111)
قیمت فروش دلار آمریکا: 23,881 تومان (-,113)

قیمت خرید یورو: 27,837 تومان (-,222)
قیمت فروش یورو: 28,400 تومان (-,226)


به محض تغییر قیمت،قیمت جدید اعلام خواهد شد
@IrCentralBank