IELTSmix Academy
2.53K members
560 photos
43 videos
23 files
64 links
دروس روزانه مکالمه زبان انگلیسی
توسط مدرس بین المللی زبان انگلیسی در مشهد
محمدجواد مردان - ایمان تقوی
www.mardanweb.ir
ارتباط با من: @mjmardan
Download Telegram
to view and join the conversation
🌺👉 @ieltsmix 🌺

چند اصطلاح مهم که در اخبار زیاد میشنوید:

⭕️ Reformist. اصلاح طلب

⭕️ Conservative: اصولگرا

⭕️ impose sanctions: تحریم کردن

⭕️ Lift the sanctions: برداشتن تحریم ها

⭕️ Nuclear weapon: سلاح هسته ای

⭕️ The middle east: خاورمیانه

⭕️ Joint comprehensive plan of action (JCPOA): برجام

🆔👉 @ieltsmix 🌺🌺
Forwarded from M.J Mardan
IELTSmix Academy recruits highly motivated and talented teachers:

🔺 Qualifications:
🔹Level of proficiency : 7.5 or higher in IELTS (C1)
🔹Creativity in teaching
🔺 Job Experience:
🔹Just prove us your teaching talent (not your experience)
🔺What you get:
🔹VIP payment
🔹A very friendly atmosphere
🔹Online profile
🔹Free workshops and TTCs

Please send us a cover letter to @IELTSmixadmin
Or call us at: 09152198525
افزایش قیمت آزمون آیلتس
💥💥گرامر امروز

🆔👉 @ieltsmix 🌺🌺


in spite of / despite / although
است كه هر سه بيانگر تضاد در جمله ميباشند (به معناى على رغم، با وجود انكه، هرچند) اما كمى تفاوت در ساختار هر كدام وجود دارد.
در ادامه هر كدام را بررسى خواهيم كرد:

In spite of / despite
بعد از in spite ofو despite اسم يا ضمير به كار ميرود:

📌Despite the pain in her leg she completed the marathon.
على رغم درد در پايش ماراتن را كامل كرد.

📌We enjoyed our holiday in spite of the rain.
على رغم باران از تعطيلاتمان لذت برديم.

📌Despite having all the necessary qualifications, they didn’t offer me the job.
على رغم داشتن همه ى صلاحيت هاى لازم، كار را به من ارائه ندادند.
(به ياد داشته باشيد مصدر(ing) اسم ميباشد)

💡تنها تفاوت بين in spite ofو despite ،
of ميباشد.
توجه كنيد despite ،
of ندارد:

Despite of the bad weather, there was a large crowd at the match.

بعد از although يك نهاد و فعل به كار ميبريم:

📌We enjoyed our holiday although it rained every day.
هر چند هرروز باران باريد، ما از تعطيلاتمان لذت برديم.

📌Although she worked very hard, she didn’t manage to pass the exam.
هر چند او خيلى سخت كار كرد، مديريت نكرد كه ازمون را قبول شود.

💡لازم به ذكر است in spite ofو despite را هم ميتوان با نهاد و فعل به كار برد؛ در صورتى كه اصطلاح ‘the fact that’ را هم به انها اضافه كنيم:

📌In spite of the fact that she worked very hard, she didn’t manage to pass the exam.

📌Despite the fact that she worked very hard, she didn’t manage to pass the exam.

🆔👉 @ieltsmix 🌺🌺
🌺@IELTSmix🌺🌺🌺

💠 معانی و کاربردهای واژه‌ی Just

1️⃣ همین چند لحظه پیش، به تازگی

🔵 The plane just landed in New York.
🔴 "هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست"

2️⃣ وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم

🔵 Can I just borrow your cell phone for a second?
🔴 "میشه لطفا موبایلت رو برای چند لحظه قرض بگیرم؟"

3️⃣ سریع

🔵 I'm just going to finish this and then we can go.
🔴 "سریع این کارمو تموم می کنیم، اون وقت بعدش می تونیم بریم"

4️⃣ دقیقا

🔵 Thank you so much, that’s just what I wanted.
🔴 "خیلی ممنون، این دقیقا همون چیزیه که می خواستم"

5️⃣ فقط

🔵 He’s just a kid. Don’t be so hard on him.
🔴 "اون فقط یه بچه‌اس. انقدر بهش سخت نگیر"

6️⃣ تاکید شدید بروی حرف خود، ابزار شدید احساسات

🔵 The food was just wonderful
🔴 "غذا فوق العاده عالی بود"

7️⃣ به سادگی

🔵 I can’t just leave my office whenever I want!
🔴 "به همین سادگی هم نیست هر وقت خواستم دفترمو ترک کنم"

8️⃣ و در آخر واژه‌ی Just می تونه به این معنی باشه که کاری انجام شده اما نزدیک بود که انجام نشه

🔵 I passed the exam but only just.
🔴 "به زحمت امتحان رو قبول شدم(ناپلئونی قبول شدم، نزدیک بود تو اون درس بیوفتم)"

🔵 This dress just fits
🔴 "این لباس به زحمت تنم میشه

🌺🌺🌺@IELTSmix🌺🌺🌺
IELTSmix Academy
https://www.instagram.com/p/BznZZGunegJ/
لغت امروز:👆👆👆
پاسخ با شما عزیزان
🆔👉@ieltsmix🌺🌺🌺🌺🌺🌺

چند اصطلاح در مورد لباس پوشیدن:

⭕️ I’m getting dressed.
دارم لباس میپوشم.

⭕️ I’m getting undressed.
دارم لباسمو درمیارم.

⭕️ I’m getting changed.
دارم لباسمو عوض میکنم.

🆔👉 @ieltsmix 🌺🌺🌺
جملاتی برای “معذرت خواهی کردن” در انگلیسی:

🌺🆔👉 @IELTSmix🌺


🔷 I am really sorry!
واقعا متأسفم.

🔷 I owe you an apology!
یه معذرت خواهی بهت بدهکارم

🔷 It’s all my fault!
همش تقصیر منه.

🔷 How careless of me!
اشتباه از من بوده

🔷 I’m sorry for my behaviour!
به خاطر رفتار بدم‌ متأسفم.

🔷 Please forgive me!
لطفا منو ببخش.

🌺🆔👉 @IELTSmix 🌺
🆔👉🌺🌺 @ieltsmix🌺🌺
IELTSmix Academy
https://www.instagram.com/p/Bz3DUQ-n8ki/
اصطلاح گهگاه در زبان انگلیسی
🌺🆔👉 @IELTSmix 🌺
#grammar
#lesson1
#گرامر
#درس۱
حال ساده (Present Simple):
🔺برای کارهایی که هرروز، هرهفته... و بطور منظم و دائم انجام میشه.
مثال:
I take the bus to work every day.

🔺درمورد اتفاقاتی که عموما یا غالبا درست هستند.
مثال:
She lives in the countryside.

🌺🆔👉 @IELTSmix 🌺