فروشگاه موبایل هرمز
9.45K subscribers
3.73K photos
180 videos
195 files
197 links
تک و عمده به قیمت دبی 🛒

شعبه شیراز:خيابان داريوش -پاساژ صوت و تصوير -طبقه دوم- پلاك ۱۱۳

🆔 @Shz_admin
☎️ #07132222903
📞#09331753672
شعبه بندرعباس:فلكه برق -مجتمع تجاري رويال 2 - طبقه همكف- پلاك ١٠١

🆔@hormozmobaile
☎️ #07632239079
📞#09366133636
Download Telegram
to view and join the conversation
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/08/09


🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 41/300
⚪️ 41/300
🔵 41/300
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 38/200 A - 39/200 N
⚪️ 40 N
🔵 40 N
🟡 40/500 N

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️ 37/800 N
⚪️ 37/800 N
🔵 37/800 N
🟡 37/800 N

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️ 34/100 A
⚪️ 34/100 A
🔵 34/400 A
🟡 34/100 A

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️
⚪️
🔵 34 N
🟡 34 N

—————————————


12 256 G

⚫️
⚪️ 30/800 N
🔵 30/800 N
🔴
🟢
🟣 30/000 N

—————————————


12 128 G

⚫️
⚪️ 29/300 CH
🔵
🔴
🟢
🟣 29/800 ZA


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️ 23/200
⚪️ 23/200
🔵 23/200
🔴
🟢
🟣23/500


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️
⚪️
🔴
🟢 25/300 ZA
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 13
⚪️ 13
🔴


————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞
1400/08/10

13 PRO MAX 1T
⚫️
⚪️
🔵 67/500 A
🟡 67/500 A


13 PRO MAX 512 G
⚫️57/500 A - 59 N
⚪️ 57/500 N
🔵 56/500 N
🟡 55/400 A - 56/300 N13 PRO MAX 256 G
⚫️46/500 A - 49 N
⚪️ 46/000A - 47/800 N
🔵 47/900 A - 48/600 N
🟡 46/200 A - 47/700 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 42/500 A - 44/800 N
⚪️ 42/500 A - 44/900 N
🔵 42/800 A - 44/900 N
🟡 43/000 A - 44/900 N————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵 48/400 A
🟡 48/400 A13 PRO 256 G
⚫️ 45/000 A
⚪️
🔵 44/000 A - 45/500 N
🟡 43/500 A - 45/000 N13 PRO 128 G
⚫️ 42/300 N
⚪️
🔵 41/900 N
🟡————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 34/500 A
⚪️ 34/500 A
🔵 33/000 A
🔴 31/400 A
🔘 35/300 A. PINK13 128 G
⚫️ 32/000 A - 32/800 N
⚪️ 32/400 A - 33/400 N
🔵 31/400 A - 32/300 N
🔴 31/200 N
🔘 32/400 A - 33/300 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 128G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/08/10


🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 41/500 N
⚪️ 41/300 N
🔵 41 N
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 39 N
⚪️ 40 N
🔵 38/500 A - 39/600 N
🟡 40/500 N

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️ 37/800 N
⚪️ 37/800 N
🔵 37/800 N
🟡 37/800 N

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️ 34/300 A
⚪️ 34/100 A
🔵 34/500 A - 36/500 N
🟡 34/300 A

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️
⚪️ 34 N
🔵 34 N
🟡 34 N

—————————————


12 256 G

⚫️
⚪️ 31/300 N
🔵 30/800 N
🔴
🟢
🟣 30/000 N

—————————————


12 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️ 23/200
⚪️ 23/200
🔵 23/200
🔴
🟢
🟣


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️
⚪️
🔴
🟢 25/300 ZA
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️ 12/800
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 13
⚪️ 13
🔴 13/200

————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞
1400/08/11

13 PRO MAX 1T
⚫️
⚪️
🔵 66/500 N
🟡 66/000 N


13 PRO MAX 512 G
⚫️55/000 A
⚪️ 55/000 A - 56/300 N
🔵 55/000 A - 56/000 N
🟡 55/000 A - 56/300 N13 PRO MAX 256 G
⚫️46/200 A - 48/700 N
⚪️ 45/700A - 47/600 N
🔵 47/600 A - 48/600 N
🟡 45/700 A - 47/700 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 42/500 A - 44/400 N
⚪️ 42/500 A - 44/400 N
🔵 42/500A - 44/400 N
🟡 42/500A - 44/400 N————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 44/400 A
⚪️
🔵 44/000 A - 44/700 N
🟡 43/300 A - 45/400 N13 PRO 128 G
⚫️ 42/000 A
⚪️ 40/800 A
🔵
🟡 40/800 A————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 34/500 A - 35/400 N
⚪️ 35/300 N
🔵 32/600 A - 34/400 N
🔴 34/200 N
🔘13 128 G
⚫️ 32/000 A - 32/300 N
⚪️ 32/000 A - 32/500 N
🔵 31/500 A - 32/300 N
🔴 30/300 A - 30/800 N
🔘 32/000A - 32/700 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 128G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/08/11


🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 41/500 N
⚪️
🔵 41 N
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 38/000 A - 38/800 N
⚪️ 39/500 N
🔵 39/300 N
🟡 40/000 N

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️ 37/800 N
⚪️ 37/800 N
🔵 37/800 N
🟡 37/800 N

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️ 34/300 A
⚪️ 34/200 A
🔵 34/700 A - 36/500 N
🟡 34/300 A

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️
⚪️ 34 N
🔵 34 N
🟡 34 N

—————————————


12 256 G

⚫️
⚪️ 31/300 N
🔵 30/800 N
🔴
🟢
🟣 30/000 N

—————————————


12 128 G

⚫️
⚪️ 29/500 CH
🔵
🔴
🟢
🟣


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️ 23/600
⚪️ 23/600
🔵 23/600
🔴
🟢
🟣


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️ 26/800 ZA
⚪️ 27/000 ZA - 26/300 CH
🔴
🟢 25/700 ZA
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️ 12/800
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 12/800
⚪️ 12/800
🔴 13

————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞
1400/08/12

13 PRO MAX 1T
⚫️
⚪️
🔵 65/500 A - 67/500 N
🟡 65/500 A - 67/500 N


13 PRO MAX 512 G
⚫️55/000 A
⚪️ 55/000 A -56/300 N
🔵 55/000 A - 56/000 N
🟡 55/000 A - 56/300 N13 PRO MAX 256 G
⚫️45/800 A - 48/300 N
⚪️ 45/700A - 47/600 N
🔵 47/600 A - 48/300 N
🟡 45/700 A - 47/400 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 42/500 A -
⚪️ 42/500 A -
🔵 42/500A - 44/400 N
🟡 42/500A - 44/400 N————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 44 A
⚪️ 43/700 A
🔵 44/000 A
🟡 43/300 A13 PRO 128 G
⚫️ 42/000 A - 42/500 N
⚪️
🔵
🟡 42/000 A————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 34/200 A
⚪️ 33/000 A
🔵 32/600 A
🔴 33/000 A
🔘 35/000 A PINK13 128 G
⚫️ 32/000 A - 32/300 N
⚪️ 32/000 A - 32/500 N
🔵 31/500 A - 32/300 N
🔴 30/300 A - 30/800 N
🔘 32/000A - 32/700 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 128G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/08/12


🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 41/500 N
⚪️
🔵 41 N
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 38/000 A - 38/800 N
⚪️
🔵 38/500 A
🟡 40/000 N

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🟡

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️ 34/300 A
⚪️ 34/200 A
🔵 34/700 A - 36 N
🟡 34/300 A

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️
⚪️
🔵 34 N
🟡 34 N

—————————————


12 256 G

⚫️
⚪️ 31/300 N
🔵 30/800 N
🔴
🟢
🟣 30/000 N

—————————————


12 128 G

⚫️
⚪️ 29/500 CH
🔵
🔴
🟢
🟣


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️ 25/500
⚪️ 25/200
🔵 25/300
🔴
🟢
🟣


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️ 26/800 ZA
⚪️ 27/000 ZA - 26/300 CH
🔴
🟢 25/700 ZA
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️ 12/600
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 12/600
⚪️ 12/600
🔴 12/600

————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞
1400/08/13

13 PRO MAX 1T
⚫️
⚪️
🔵 67/400 N
🟡 67/000 N


13 PRO MAX 512 G
⚫️55/000 A
⚪️ 55/000 A
🔵 56/500 N
🟡 55/000 A13 PRO MAX 256 G
⚫️45/800 A - 48/200 N
⚪️ 45/700A - 47/600 N
🔵 47/600 A - 48/300 N
🟡 45/700 A - 47/400 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 42/500 A
⚪️ 42/700 A - 44/400 N
🔵 42/700 A - 44/400 N
🟡 42/700 A - 44/400 N————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 45/000 A
⚪️ 45/000 A
🔵 44/000 A
🟡 43/300 A13 PRO 128 G
⚫️ 42/000 N
⚪️
🔵 41/500 N
🟡 41/000 N————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 33/500 A
⚪️ 32/600 A
🔵 33/000 A
🔴 33/000 A
🔘 33/000 A PINK13 128 G
⚫️ 31/400 A - 32/300 N
⚪️ 31/200 A - 32/500 N
🔵 31/200 A - 32/300 N
🔴 30/800 A
🔘 32/700 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 128G
⚫️
⚪️
🔵
🔴 27/500 A
🔘📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/08/16


🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 42/500 N
⚪️
🔵
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 37/500 A - 38/400 N
⚪️
🔵 39/500 N
🟡 39/400 A - 40/500 N

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️ 38
⚪️ 38
🔵 38
🟡 38

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️ 34/300 A - 35/500 N
⚪️ 34/200 A - 35/500 N
🔵 35/500 N
🟡 34/300 A - 35/500 N

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🟡

—————————————


12 256 G

⚫️
⚪️ 31/300 N
🔵 30/800 N
🔴
🟢
🟣 30/000 N

—————————————


12 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️ 25
⚪️ 25
🔵
🔴
🟢
🟣


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️ 26 ZA
⚪️ 26 ZA
🔴
🟢 25/200 ZA
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 12/600
⚪️ 12/600
🔴 12/600

————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞
1400/08/16

13 PRO MAX 1T
⚫️
⚪️
🔵 67 N
🟡 66/500 N


13 PRO MAX 512 G
⚫️
⚪️ 55/000 A
🔵 59/000 NNNNN
🟡 55/000 A13 PRO MAX 256 G
⚫️45/800 A - 48/200 N
⚪️ 45/700A - 47/600 N
🔵 48/000A - 50/000 N
🟡 45/700 A - 47/400 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 43/000 A
⚪️ 43/500 A - 45/000 N
🔵 44/000 A - 45/000 N
🟡 43/400 A - 45/000 N————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 45/000 A
⚪️
🔵 45/300 N
🟡 44/000 A - 45/000 N13 PRO 128 G
⚫️ 41/500 N
⚪️
🔵
🟡 41/000 N————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 33/000 A
⚪️ 32/800 A
🔵 32/500 A
🔴 31/600 A
🔘13 128 G
⚫️ 30/400 A - 32/000 N
⚪️ 30/500 A - 32/000 N
🔵 30/200 A -
🔴 30/800 N
🔘 31/300 A - 32/500 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 128G
⚫️
⚪️ 29/300 A
🔵
🔴
🔘 29/300 A PINK📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
1400/08/20

13 PRO MAX 1T
⚫️
⚪️ 65 N
🔵 65 N
🟡 65 N


13 PRO MAX 512 G
⚫️ 53/500 A - 54/500 N
⚪️ 53/500 A - 54/500 N
🔵 55/300 N ————
🟡 55/300 N ————13 PRO MAX 256 G
⚫️45400 A - 46/800 N
⚪️ 45/400 A- 46/400 N
🔵 46/200 A - 47/300 N
🟡 45/300 A - 46/300 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 42/800 A
⚪️ 42/800 A
🔵 43/800 A
🟡 42/800 A————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 44 A
⚪️ 44/500 N
🔵 43/300 A - 44/400 N
🟡 43/400 A13 PRO 128 G
⚫️ 42 N
⚪️ 41/500 N
🔵 41/800 N
🟡 41/500 N————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 31/200 A
⚪️ 31000 A
🔵 30/400 A
🔴 30/300 A
🔘 ————-13 128 G
⚫️ 28/800 A - 30/800 N
⚪️ 28/800 A - 30800 N
🔵 28/500 A - 30/700 N
🔴 30/300 N ————
🔘 31/300 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️ 29/700 A
⚪️ 28/800 A
🔵 ———
🔴 27/800 A
🔘 29000 A13 MINI 128G
⚫️
⚪️ 28/500 A
🔵
🔴
🔘 29000 A PINK📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
1400/8/20


( Imac 2020 )

512 blue @59000
Mxw T2 @58000
MHK 23 @44000
———————————————
( Macbook pro 2020 )

CTO 512 @58000
CTO 256 @49500
MYD 92 @42500
MYD 82 @38000
———————————————
( Macbook air 2020 )

MGN D3 @28000 M1 256
————————————————
( Ipad pro 2021 12’9 )

1 TB 5G black @49500
512 5G black @43500
255 5G black @37500

256 wifi Black @33000
128 wifi Black @30000
128 wifi silver @30000
————————————————
( Ipad pro 2020 12’9 )

256 4G black @31500
256 wifi Black @28500
____________________________
( Ipad pro 2021 11’ )

1 T 5G black @39500
512 5G black @37500
256 5G black @32000
255 5G silver @32000
128 5G black @28000

1 TB wifi Black @35000
256 wifi Black @26500
256 wifi silver @26500
128 wifi Black @24000
128 wifi silver @23500
————————————————
( Air 4 2020 )

64 wifi Black @17000
____________________________
( ipad 9 10’2 2021)

256 wifi Black @16500
256 wifi silver @16500
64 wifi Black @12000
64 wifi silver @12000
————————————————
( ipad 8 10’2 2020)

32 4g Gold @13500
32 4G black @13500
128 wifi Black @14500
32 wifi Black @11000
———————————————
( Ipad mini )

Seri 6 pink 64 wifi @17500
Seri 6 blck 64 wifi @17500
Seri 5 blck 64 wifi @12500
Seri 5 silvr 64 wifi @12500
———————————————
Pen 2 @3500
1400/08/23

13 PRO MAX 1T
⚫️ 61/600 A
⚪️ 61/600 A
🔵 62/000 A
🟡 61/500 A


13 PRO MAX 512 G
⚫️ 54/200 N
⚪️ 54/200 N
🔵 55/500 N
🟡 53/600 N13 PRO MAX 256 G
⚫️44/300 A - 46/200 N
⚪️44/200 A- 45/800 N
🔵 46/000 A - 46/700 N
🟡 43/900 A - 45/800 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 42/600 A
⚪️ 42/600 A
🔵 42/600 A
🟡 42/600 A————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 42/400 A - 44/200 N
⚪️ 42/100 A - 44/000 N
🔵 42/ 300 A - 44/200 N
🟡 42/100 A - 44/000 N13 PRO 128 G
⚫️ 39/600 A
⚪️ 39/600 A
🔵 39/900 A
🟡 39/600 A————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 29/700 A
⚪️ 29/700 A
🔵 29/700 A
🔴
🔘33/200 N. PINK13 128 G
⚫️ 28/000 A - 30/000 N
⚪️ 28/000 A - 30/100 N
🔵 28/000 A - 30/000 N
🔴 29/900 N
🔘 30/700 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️ 28/200 A
🔵
🔴 27/200 A
🔘 28/200 A PINK13 MINI 128G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘 PINK📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/08/23

🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 41/500 N
⚪️
🔵
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 36800 A - 37400 N
⚪️ ———
🔵 37/000 A
🟡 39/500 N

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️ ----------
⚪️ ----------
🔵 —————
🟡 36/500 N

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️ 35/300 A
⚪️ 34/200 A - 35/ 200 N
🔵 34/200 A - 35/200 N
🟡 34/200 A - 35/ 200 N

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🟡

—————————————


12 256 G

⚫️
⚪️ 30/000 N
🔵
🔴
🟢
🟣

—————————————


12 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣 28/000 CH N


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️ 26/500 N
⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️ 25/200 ZA
⚪️ 25/200 ZA
🔴
🟢 25/000 ZA
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 12/500
⚪️ 12/400
🔴

————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞
1400/08/24

13 PRO MAX 1T
⚫️ 61/600 A
⚪️ 61/600 A
🔵 61/ 900 A
🟡 61/800 A


13 PRO MAX 512 G
⚫️
⚪️ 52000 A - 53000 N
🔵
🟡 52000 A - 53000 N13 PRO MAX 256 G
⚫️44/200 A - 45/200 N
⚪️44/100 A - 44/700 N
🔵 45/200 A - 46000 N
🟡 44/200 A- 44/700 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 42/100 A
⚪️
🔵 42/100 A
🟡 42/100 A————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 44/800 N
⚪️ 43/300 N
🔵 44000 N
🟡 44/ 300 N13 PRO 128 G
⚫️ 39/500 A - 42/200 N
⚪️ 39/500 A- 41/700 N
🔵 4000 N
🟡 39/700 A- 41/700 N————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 29/700 A
⚪️ 29/700 A
🔵 29/700 A
🔴
🔘32/200 A- 33/700 N PINK13 128 G
⚫️ 27/600 A- 29/900 N
⚪️ 27/600 A - 29/900 N
🔵 27/600 A - 29/700 N
🔴 27/500 A
🔘 29/800 N PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️ 28/200 A
🔵
🔴
🔘 28/200 A PINK13 MINI 128G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘 PINK📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
1400/8/24 TOP


( Imac 2020 )

512 blue @59500
Mxw T2 @59500
MHK 23 @44000
———————————————
( Macbook pro 2020 )

CTO 512 @57500
CTO 256 @49000
MYD 92 @42000
MYD 82 @37000
———————————————
( Macbook air 2020 )

MGN 73 @35500 M1 512
MGN 63 @28500 M1 256
————————————————
( Ipad pro 2021 12’9 )

1 TB 5G black @48500
512 5G black @42500
256 5G black @42000 Ba
256 5G slilvr @42000 Ba
255 5G black @37000
128 wifi silver @30000
————————————————
( Ipad pro 2020 12’9 )

256 4G black @31500
512 wifi Black @32500
256 wifi Black @29000
____________________________
( Ipad pro 2021 11’ )

1 T 5G black @40000
512 5G black @38000
256 5G black @32500
255 5G silver @32500
128 5G black @28500
256 wifi Black @26500
256 wifi silver @26000
128 wifi Black @23500
128 wifi silver @23000
————————————————
( Ipad pro 11’ 2020 )

512 wifi Black @26500
256 wifi Black @23500
————————————————
( Air 4 2020 )

64 wifi Black @17500
____________________________
( ipad 9 10’2 2021)

256 wifi Black @16500
256 wifi silver @16500
64 wifi Black @12000
64 wifi silver @12000
————————————————
( ipad 8 10’2 2020)

32 4G black @13500
128 wifi Black @15000
32 wifi Black @11000
———————————————
( Ipad mini )

Seri 6 pink 64 wifi @16900
Seri 6 blck 64 wifi @16900
Seri 5 blck 64 wifi @12500
Seri 5 silvr 64 wifi @12500
———————————————
Watch 7 45

Black @16200
Blue @16100
Green @16100
———————————————
Airpod 3 @5850
Pen 2 @3450
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/08/26


🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 41/000 N
⚪️
🔵
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 35/600 A - 36/600 N
⚪️ 40 N
🔵 36/200A
🟡

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🟡

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️ 33/700 A
⚪️ 33/600 A
🔵 33/500 A
🟡 33/500 A

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️ 32/300 A
⚪️ 32/300 A
🔵 32/300 A
🟡

—————————————


12 256 G


⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣

—————————————


12 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️
⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️ 24/200 ZA
⚪️ 24/200 ZA
🔴
🟢
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 12/500
⚪️ 12/400
🔴

————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞
1400/08/27

13 PRO MAX 1T
⚫️ 60/200 A
⚪️ 60/200 A - 61/800 N
🔵 62/000 N
🟡 61/700 N13 PRO MAX 512 G
⚫️ 50/700 A
⚪️ 50/200 A
🔵 50/800 A
🟡 50/200 A13 PRO MAX 256 G
⚫️41/700 A - 42/800 N
⚪️41/600 A - 42/300 N
🔵42/800 A - 43/800 N
🟡 41/600 A- 42/300 N13 PRO MAX 128 G
⚫️ 40/200 A
⚪️ 40/200 A
🔵 40/200 A
🟡 40/200 A————————————————-

13 PRO 1 T
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🟡13 PRO 256 G
⚫️ 40/500 A - 42/200 N
⚪️ 40/200 A
🔵 40/000 A
🟡 40/200 A
13 PRO 128 G
⚫️ 38/900 A
⚪️
🔵 38/900 A
🟡 38/900 A————————————————
13 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 256 G
⚫️ 28/000 A
⚪️ 27/900 A
🔵 27/700 A
🔴
🔘13 128 G
⚫️ 26/300 A - 27/800 N
⚪️ 26/300 A - 27/800 N
🔵 26/200 A- 27/700 N
🔴 26/300 A - 27/500 N
🔘 27/800 N. PINK———————————————
13 MINI 512 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 256 G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘13 MINI 128G
⚫️
⚪️
🔵
🔴
🔘📣 CALL FOR BEST PRICE 📣
تمامی مدل های موجود با گارانتی شرکتی
استعلام ازبهترین قیمت از طریق تماس با شماره فروشگاه
⚡️TODAY,S STOCKS

⚡️1400/09/02


🧨🧨🧨🧨🧨💣🧨🧨🧨🧨🧨


12 PRO MAX 512 G

⚫️ 42/000 N
⚪️
🔵
🟡

———————————————

12 PRO MAX 256 G

⚫️ 36/200 A - 37/100 N
⚪️ 40/600 N 😳
🔵
🟡

—————————————


12 PRO MAX 128 G

⚫️
⚪️
🔵
🟡

————————————-

12 PRO 256 G

⚫️
⚪️ 33/500 A - 33/900 N
🔵 33/700 A - 34/000 N
🟡 33/500 A - 34/000 N

——————————————


12 PRO 128 G

⚫️ 32/600 A
⚪️ 32/600 A
🔵 32/600 A
🟡

—————————————


12 256 G


⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣

—————————————


12 128 G

⚫️ 25/500 Z
⚪️ 25/500 Z
🔵
🔴
🟢 25/500 Z
🟣 25/500 Z


—————————————


12 MINI 128 ⌛️

⚫️
⚪️
🔵
🔴
🟢
🟣


———————————-


11 128 ⌛️

⚫️ 24 ZA
⚪️ 24 ZA
🔴
🟢
🟣
🟡


—————————————


SE 64 ⌛️

⚫️
⚪️
🔴


—————————————-


SE 128⌛️

⚫️ 12/800
⚪️ 12/700
🔴

————————————

📞 CALL FOR BEST PRICE 📞