GPI Koronawirus (kanał nieoficjalny)
14 subscribers
56 links
GPI - GOV PL Info dakr.link/gpi
dakr.link/gpi-pl
Koronawirus (kanał nieoficjalny)
Coronavirus (unofficial channel)
gov.pl/web/koronawirus

Sprawdź również / Check also:
https://t.me/gpi_gis
https://t.me/gpi_gif
https://t.me/gpi_health_check
Download Telegram
2021-10-20 - Działanie rządu
PL: Sukces akcji „Bezpieczny powrót do szkół” – ponad 30 tys. placówek otrzymało pomoc

20 września 2021 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) zakończyła przekazywanie szkołom w całej Polsce przesyłek z m.in. maseczkami, termometrami czy płynami do dezynfekcji. Kurierzy pokonali 7 700 00 km – to trasa równa 20 podróżom z Ziemi na Księżyc. Środki ochrony przed koronawirusem otrzymało 31,5 tys. placówek oświatowych.
---
EN: Success of shares "Safe return to schools" - over 30,000 Places received help

On September 20, 2021, the Government Agency for Strategic Provisions (RARS) completed the transfer of schools throughout Poland. Masks, thermometers or liquids for disinfection. Couriers defeated 7 700 00 km - this route equals 20 travelers from the earth on the moon. Coronavirus protection measures received 31.5 thousand. educational institutions.
---
Szczegóły / Details
2021-10-20 - Działanie rządu
PL: Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla pełnoletnich głównym tematem spotkania Rady Medycznej

Szczepienia przeciw COVID-19 były głównym tematem kolejnego spotkania Rady Medycznej. W obradach ekspertów z dziedziny medycyny wziął udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Szczepienie to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Dlatego rząd przygotowuje proces, który umożliwi szczepienie trzecią dawką wszystkim pełnoletnim osobom w Polsce. Wspólnie z ministrem zdrowia zdecydowano, że takie szczepienia mogłyby rozpocząć w ciągu kilku tygodni.
---
EN: Third dose of vaccines against Covid-19 for the main theme of the Medical Council meeting

Vaccinations against Covid-19 were the main theme of the next meeting of the Medical Council. Prime Minister Mateusz Morawiecki and Minister of Health Adam Niedzielski took part in the medicine experts in medicine. Vaccination is the most effective weapon in the fight against the severity of the disease and death. That is why the government prepares a process that will enable the third dose to vaccinate to all individuals in Poland. Together with the Minister of Health, it was decided that such vaccinations could start in a few weeks.
---
Szczegóły / Details
2021-10-27 - Komunikat
PL: Kiedy przysługuje Ci zasiłek za opiekę nad dzieckiem? Dowiedź się więcej!

Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka to trudności, z którymi często zmagamy się w skutek pandemii. Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mogą skorzystać z zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem. Co ważne, prawo to przysługuje także, gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Zasiłek otrzymamy również w przypadku konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, w razie niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza.
---
EN: When are you entitled to taking care of your child? Find out more!

Disease, quarantine or child insulation is difficulties with which we often struggle due to pandemic. Persons covered by sickness insurance can take advantage of the benefit if necessary for a sick child. Importantly, this right also has when the child has been subjected to insulation or quarantine. We will also receive the allowance if you need to care for a healthy child up to 8 years old, in the event of an unexpected closure of the facility to which the child attends.
---
Szczegóły / Details
2021-11-04 - Komunikat
PL: Kiedy i jak zgłosić się na kwarantannę – co musisz zrobić, gdy podejrzewasz u siebie lub swoich bliskich koronawirusa

Masz gorączkę, kaszel lub duszności? Bolą Cię mięśnie albo nie czujesz zapachów i smaku? Nie wiesz, jak najszybciej zgłosić się na kwarantannę? Wypełnij formularz! Najważniejsze informacje zebraliśmy dla Ciebie w jednym artykule.
---
EN: When and how to report to a quarantine - what do you need to do when you suspect or your loved ones coronavirus

Do you have a fever, cough or dyspnoea? They hurt your muscles or do not feel smells and taste? Do not you know as soon as possible to quarantine? Fill in the form! We collected the most important information for you in one article.
---
Szczegóły / Details
2021-11-05 - Komunikat
PL: Szczepienie to zdrowie Twoje i Twoich bliskich!

IV fala koronawirusa przybiera na sile. Dane wskazują ponad 15 tys. zachorowań dziennie. W ostatnim czasie wzrosła także liczba zgonów spowodowanych zakażeniem COVID-19. Rosnąca liczba zakażeń to zagrożenie dla Ciebie i Twoich bliskich. Prawie wszyscy chorzy i osoby zmarłe nie zaszczepili się. Zadbaj o zdrowie swoje i najbliższych i zaszczep się. Zyskaj odporność na COVID-19!
---
EN: Vaccination is your health and your relatives!

IV Coronavirus wave takes on strength. Data indicate over 15 thousand. Decorations a day. Recently also increased the number of deaths caused by COVID-19 infection. The growing number of infections is a threat to you and your loved ones. Almost all patients and people have not vaccinated. Take care of your and your loved ones and vaccinate. Get resistance to Covid-19!
---
Szczegóły / Details
2021-11-09 - Komunikat
PL: Test na COVID-19 – jak szybko zgłosić siebie i swoich najbliższych

Zakażenie koronawirusem wzbudza wiele obaw. Gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu czy smaku – to objawy, których nie wolno lekceważyć. Wypełnij prosty formularz on-line, by nawet w ciągu godziny odebrać skierowanie na test na koronawirusa dla siebie lub swoich bliskich.
---
EN: Test on COVID-19 - how to quickly report yourself and your loved ones

Coronavirus infection arouses many fears. Fever, cough, shortness of breath, loss of smel-taste - these are symptoms that do not underestimate. Fill out the simple on-line form to take a referral for a coronavirus test for yourself or your relatives within an hour.
---
Szczegóły / Details
2021-11-15 - Działanie rządu
PL: Jesteś zakażony i przebywasz w izolacji domowej? Weź udział w programie Domowej Opieki Medycznej, by chronić swoje życie

Koronawirus wciąż się rozprzestrzenia. Każdego dnia słyszymy o kolejnych zachorowaniach na COVID-19. Dzięki programowi Domowej Opieki Medycznej (DOM) wielu zakażonych, w czasie izolacji, ma codziennie wykonywane badanie pulsoksymetrem. Stały monitoring stanu zdrowia chorych pozwala zwiększyć ich bezpieczeństwo. Udział w programie może uratować życie. Rejestracja dla osób powyżej 55 lat jest automatyczna, pozostali mogą wypełnić prosty formularz.
---
EN: Are you infected and you are in home insulation? Take part in the home medical program to protect your life

Koronavirus is still spreading. Every day we hear about subsequent incidence on COVID-19. Thanks to the domestic medical program (house), many infected, during insulation, has a daily test to a pulse oximeter. The constant monitoring of the health condition of the patients allows to increase their safety. Participation in the program may save life. Registration for people over 55 years is automatic, the others can fill a simple form.
---
Szczegóły / Details
2021-12-07 - Działanie rządu
PL: Zmiany w zasadach bezpieczeństwa – nowe limity osób i nauka zdalna

Walka z IV falą pandemii trwa. Każdego dnia odnotowujemy wiele nowych zakażeń COVID-19. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo konieczne są zmiany w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Od 15 grudnia zmienią się limity osób w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa. Od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Zmiany obejmą także testowanie na COVID-19. Każda osoba, która przyleci do Polski spoza strefy Schengen, będzie musiała wykonać test. Taki obowiązek będą mieć także współdomownicy osoby zakażonej koronawirusem.
---
EN: Changes in security rules - New limits for people and remote science

Fighting with the 4th wave of pandemic takes. Every day we note many new COVID-19 infections. For the sake of our joint security, changes are necessary in the applicable security rules. From December 15, the limits of people in transport, restaurants, cinemas or theaters will change. Increasing the limit will only be possible for those vaccinated verified by the entrepreneur using the Covid-19 certificate. Night clubs and discos will be closed. New Year's Eve Night will be exception. From December 20 to January 9, primary and secondary school students will learn remotely. Changes also include testing on COVID-19. Any person who will come to Poland outside the Schengen area will have to do a test. Such an obligation will also have a co-carrier of a person infected with coronavirus.
---
Szczegóły / Details
2021-12-27 - Komunikat
PL: Jak zgłosić szczepienie wykonane poza granicami Polski i otrzymać dawkę przypominającą oraz Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC)?

Każda osoba, która zaszczepiła się przeciw COVID-19 może wprowadzić swoje dane do krajowego systemu ewidencji szczepień oraz otrzymać Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC). Wystarczy zgłosić się do dowolnego punktu szczepień wraz z wymaganymi dokumentami.
---
EN: How to report vaccination outside Poland and receive a reminder dose and EU Covid-19 (UCC) certificate?

Each person who has vaccinated against Covid-19 can introduce its data into a national vaccination registration system and receive the EU COVID-19 certificate (UCC). All you need to do is report to any vaccination point along with the required documents.
---
Szczegóły / Details
2022-01-11 - Działanie rządu
PL: Masz nr PESEL? Posiadasz gotowe Internetowe Konto Pacjenta. Zaloguj się!

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia. Dzięki niej szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o swoim zdrowiu, swoich dzieci lub osoby, która Cię do tego upoważniła.
---
EN: Do you have no pesel? You have ready-made internet patient account. Log in!

Online patient account (IKP) is a free Ministry app. Thanks to her quickly and safely, you check information about your health, your children or people who authorized you.
---
Szczegóły / Details
2022-01-21 - Działanie rządu
PL: Nowe działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kątem COVID-19 bez wcześniejszego skierowania, zwiększenie dostępności do opieki medycznej dla osób powyżej 60 roku życia, rozbudowana baza łóżkowa i nawet 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego to kolejne narzędzia w walce z pandemią koronawirusa. Zmianie ulegnie czas odbywania kwarantanny – zostanie skrócona do 7 dni.
---
EN: New government activities in response to the V wave of a pandemic

Public and free Covid-19 tests without prior referral, increasing availability to medical care for people over 60, an extensive bed base and even 95 additional medical rescue teams are another tools in the fight against the Coronavirus Pandemy. Quarantine time will change - will be shortened to 7 days.
---
Szczegóły / Details
2022-01-24 - Działanie rządu
PL: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie

Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wątpliwości, zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje na ten temat. Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny! To od Twojego postępowania zależy bezpieczeństwo innych osób.
---
EN: Everything you should know about Quarantine

Quarantine is a term that accompanies us every day from the beginning of the Coronavirus epidemic. To dispel doubts, we have collected the most important information on this topic in one place. The basic goal of quarantine is to prevent the spread of coronavirus. Observe quarantine! This depends on your behavior, the safety of other people depends.
---
Szczegóły / Details
2022-02-02 - Komunikat
PL: Zmiany w kwarantannie i izolacji dla osób udzielających świadczeń chorym na COVID-19, żołnierzy i funkcjonariuszy

Udzielasz świadczeń chorym na COVID-19? Jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem? Od dziś obowiązują nowe zasady kwarantanny i izolacji dla tych grup zawodowych.
---
EN: Changes in quarantine and isolation for people providing benefits from COVID-19, soldiers and officers

Are you giving benefits to COVID-19? Are you a soldier or officer? New rules for quarantine and isolation for these professional groups apply.
---
Szczegóły / Details
2022-02-09 - Działanie rządu
PL: Minister Zdrowia zapowiedział zmiany w kwarantannie i izolacji

Dynamika spadków zakażeń oraz przebiegu epidemii pozwala wprowadzić zmiany w ochronie zdrowia. Modyfikacje będą dotyczyć zasada izolacji i kwarantanny. Wkrótce pojawi się rozporządzenie ze szczegółami przedstawionych rozwiązań.
---
EN: The Minister of Health has announced changes in quarantine and isolation

Dynamics of declines of infections and the course of the epidemic allows you to make changes to health care. Modifications will apply to the principle of insulation and quarantine. Soon a regulation with the details of the solutions presented.
---
Szczegóły / Details
2022-02-10 - Komunikat
PL: Zmiany regulacji – m.in. zasad kwarantanny i izolacji

Od 11 i od 15 lutego nastąpią zmiany w zasadach związanych z zapobieganiem epidemii koronawirusa. Zapoznaj się z najważniejszymi z nich!
---
EN: Changes in regulation - including Quarantine and isolation principles

From 11 and from February 15, there will be a change in the principles related to the prevention of the coronavirus epidemic. Familiarize yourself with the most important ones!
---
Szczegóły / Details
2022-02-11 - Komunikat
PL: Krajowy Certyfikat Covid – do czego nas uprawnia i komu przysługuje?

Krajowy Certyfikat Covid możesz otrzymać po przebyciu choroby COVID-19, która została potwierdzona tzw. szybkim testem antygenowym. Z certyfikatu możesz korzystać na terenie Polski. Dzięki niemu nie będziesz wliczał się do limitów osób m.in. w kinie, restauracji czy hotelu. Krajowy dokument będziesz mógł pobrać elektronicznie. Pamiętaj, że Krajowy Certyfikat Covid nie uprawnia Cię do swobodnego przekraczania granicy i nie jest uznawany przez inne kraje.
---
EN: COVID National Certificate - What is entitled to and who is entitled to?

The National Covid Certificate can be obtained after being COVID-19 disease, which has been confirmed so-called Quick antigenic test. You can use the certificate in Poland. Thanks to him, you will not be included in the limits of people, including In the cinema, restaurant or hotel. A domestic document will be able to download electronically. Remember that the National Covid certificate does not entitle you to freely crossing the border and is not considered by other countries.
---
Szczegóły / Details
2022-02-23 - Działanie rządu
PL: Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Sprawdź, co się zmieni!

Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania oraz szczepień przeciw COVID-19, które są najskuteczniejszą bronią w walce z wirusem. Od 1 marca zaczną obowiązywać łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Brak limitu osób w sklepach, restauracjach i ponowne otwarcie klubów i dyskotek – sprawdź, co się zmieni!
---
EN: From March, gentler safety rules. Check what will change!

Recent days is a significant decrease in the number of coronavirus infections in Poland. All thanks to our responsible behavior and vaccination against Covid-19, which are the most effective weapon in the fight against the virus. From March 1, a gentler security rules will apply. No limit of people in stores, restaurants and re-opening clubs and discos - check what will change!
---
Szczegóły / Details
2022-02-25 - Działanie rządu
PL: Szczepienia przeciw COVID-19 dla osób z Ukrainy

Polska pozostaje solidarna z Ukrainą podczas trwającego konfliktu zbrojnego. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo osobom, które przyjeżdżają do naszego kraju z obszaru objętego działaniami militarnymi. W ramach Narodowego Programu Szczepień każda chętna osoba może bezpłatnie zaszczepić się przeciw COVID-19.
---
EN: Vaccinations against Covid-19 for people from Ukraine

Poland remains solidarity with Ukraine during an ongoing armed conflict. We want to provide security to people who come to our country from the area covered by military activities. As part of the national vaccination program, each willing person can vaccinate against Covid-19 free of charge.
---
Szczegóły / Details
2022-02-28 - Działanie rządu
PL: Вакцинація від COVID-19 для осіб з України

Польща залишається солідарною з Україною під час агресії з боку Росії, що триває. Ми хочемо гарантувати безпеку людей, які приїжджають в нашу країну з району бойових дій. У рамках Національної програми імунізації кожен бажаючий може зробити щеплення від COVID-19.
---
EN: Vaccination from COVID-19 for people from Ukraine

Poland remains solidarity with Ukraine during aggression on Russia. We want to guarantee the safety of people coming to our country from the area of ​​hostilities. Within the framework of the National Immunization Program, each wish can make a vaccination from COVID-19.
---
Szczegóły / Details
2022-03-02 - Działanie rządu
PL: Komunikat Rady ds. COVID-19 w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 u pracowników ochrony zdrowia
---
EN: COUNCEMENT OF THE COUNCIL OF COVID-19 on compulsory vaccination against COVID-19 in healthcare professionals
---
Szczegóły / Details