GOV.BN Official
37.8K subscribers
4.96K photos
173 videos
2.66K files
298 links
Your first stop for the latest official information, announcements and news on the Government of Brunei Darussalam.
Download Telegram
Mulai 1 hingga 21 Julai 2024, Penyenaraian Tempat Kediaman (Houselisting) dijalankan untuk mengemaskini maklumat isirumah bagi Kajian Tenaga Kerja (KTK) 2024. Pegawai kajian akan melawat isirumah yang terpilih untuk mengumpulkan maklumat dan memasang pelekat penanda pada setiap unit.

Orang ramai perlu mengesahkan identiti pegawai melalui pas kajian dan vest rasmi JPES. Isirumah yang mempunyai haiwan peliharaan, terutamanya anjing adalah disarankan untuk menempatkan di tempat yang bersesuaian semasa mereka membuat lawatan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang JPES.
From July 1 to 21, 2024, houselisting work to update households’ information for the Labour Force Survey (LFS) 2024 is currently conducted. Survey officers will visit the selected household to collect information and place a sticker on each unit.

Residents should verify officers’ identities through their passes and JPES official vests. Households with pets, especially dogs, are asked to restrain them during the visits. For more information, visit the JPES website.
Statistik Kemalangan Jalan Raya
dari tahun 2020 sehingga 2023


Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) ingin mengongsikan perkembangan mengenai Statistik Kemalangan Jalan Raya dari Tahun 2020 sehingga Tahun 2023 serta beberapa inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan ke arah peningkatan keselamatan jalan raya.
Intisari Khutbah Juma'at Negara Brunei Darussalam pada 06 Muharram 1446 bersamaan 12 Julai 2024
PR20_ Viral Typhoon Over SCS.pdf
159.9 KB
Clarification With Regard To The Viral Image Typhoon Over South China Sea
📱 Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD) ingin menjelaskan mengenai imej tular di media sosial pada 12 Julai 2024 yang mengatakan satu sistem taufan di Laut China Selatan dijangka akan berlaku pada 13 Julai 2024 dan Jabatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada sistem taufan dikesan di Laut China Selatan pada masa ini.

⚠️ Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak berasa resah dan untuk terus mengikuti maklumat cuaca rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan ini melalui aplikasi bimbit BruneiWX dan media-media sosial BDMD iaitu laman Facebook (@bruneiweather), Instagram (@brunei.weather) dan saluran Telegram kami (Brunei Weather). Selain itu, maklumat cuaca terkini juga boleh diperolehi dengan menghubungi peramal cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, melalui Talian Cuaca 114, atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn.
📱 The Brunei Darussalam Meteorological Department (BDMD) would like to clarify regarding the viral image on social media dated 12th July 2024, which says a typhoon system over the South China Sea is expected to hit on 13th July 2024 and would like to inform that there is no typhoon system observed at South China Sea currently.

⚠️ We would like to advise the general public not to be alarmed and to always follow the official weather information issued by our department through our mobile app, Brunei WX, and BDMD’s social media platforms, including our Facebook page (@bruneiweather), Instagram (@brunei.weather) and our Telegram channel (Brunei Weather). Additionally, latest weather information can also be obtained by contacting the duty meteorological forecaster at our Forecast Centre, through our Weather Line 114, or by visiting our website at www.met.gov.bn.
Berikutan dengan maklumat yang disebarkan melalui media sosial pada hari Jumaat, 12 Julai 2024 berhubung dengan ‘Tawaran Kursus-Kursus Dalam Talian Secara Percuma’, Kementerian Pendidikan ingin menjelaskan bahawa Kementerian ini tidak pernah mengeluarkan kenyataan seperti yang disebarkan melalui mana-mana platform media sosial.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Pernahkah awda terfikir apa yang terjadi dengan sampah yang awda buang ke dalam tong sampah? Bagaimana pula dengan sisa buangan yang awda hantar untuk dikitar semula?

Video ini merupakan satu inisiatif Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan Negara Brunei Darussalam yang dihasilkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan dalam memberikan pencerahan kepada orang ramai mengenai bagaimana sampah pelbagai jenis dilupuskan dan dikitar semula di negara ini.
FINAL DCA Press Release - Declaration of Restricted Airspace.pdf
235.2 KB
Declaration of Restricted Air Space

-

Pengisytiharan Kawasan Ruang Udara Terhad
Daulat Kebawah Duli Tuan Patik

Merafak sembah ucapan tahniah kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda Ke-78 Tahun pada 15 Julai 2024.