GetCodeVerify Channel
82 subscribers
1 photo
14 links
KÊNH THÔNG BÁO GETCODEVERIFY
Download Telegram
[Notice - May 27, 2021] Sorry about the problem last 2 days, about the error of not receiving the code. The website is running normall right now / Xin lỗi về sự cố 2 ngày qua, về lỗi không nhận được code. Hiện tại trang web đã hoạt động lại bình thường
[Notice - May 27, 2021] All accounts yesterday made to get the code, but not refunded the credit, the system refunded it in full. We are very sorry for this inconvenience. If you have any questions or feedback, please contact telegram: @umaru651 or @getcodeverify / tất cả tài khoản ngày hôm qua thực hiện lấy OTP Code, nhưng không hoàn trả lại credit, hệ thống đã hoàn trả lại đầy đủ. Rất xin lỗi mọi người về sự bất tiện này. có câu hỏi hoặc phản ánh nào, vui lòng liên hệ telegram: @umaru651 hoặc @getcodeverify.
[Notice - June 1, 2021]
- Updated Vietnamese phone numbers very cheap prices. For any information contact @umaru651 or @getcodeverify.
- cập nhật thêm số điện thoại Việt Nam với giá cực rẻ. Mọi thông tin liên hệ @umaru651 hoặc @getcodeverify.
[Notice - July 8, 2021] // Thông báo 08/07/2021

- Updated too much US phonenumber everyday for verify Ebay
- Cập nhật thêm số lượng lớn số điện thoại US mỗi ngày để verify Ebay
[ Notice - July 14, 2021 ] // [Thông báo ngày 14/07/2021]

- Re-open US Phonenumber Ebay
- Mở lại cổng US Phonenumber Ebay

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
[ Notice - July 19, 2021 ] // [Thông báo ngày 19/07/2021]

- Updated too much US Phonenumber for verify Ebay
- Cập nhật thêm số lượng US Phonenumber Ebay

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
[ Notice - Aug 2, 2021 ] // [Thông báo ngày 02/08/2021]

- Updated too much US Phonenumber for verify Ebay
- Cập nhật thêm số lượng US Phonenumber Ebay

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
[ Notice - Aug 2, 2021 ] // [Thông báo ngày 02/08/2021]

- Updated too much US Phonenumber for verify Ebay.
- Updated function Re-use the phone number.

- Cập nhật thêm số lượng US Phonenumber Ebay.
- Cập nhật chức năng sử dụng lại số đã dùng.

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
[ Notice - Aug 4, 2021 ] // [Thông báo ngày 04/08/2021]

- Fixed gate US Phone Ebay
- Đã sửa lỗi xong cổng US Phone Ebay

Sorry for the inconvenience.

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
[ Notice - Aug 13, 2021 ] // [Thông báo ngày 13/08/2021]

- We'll be updating US Phone Number Ebay in the next 2-3 days.
- Sẽ cập nhật số lượng US Phone Number Ebay trong 2-3 ngày tới.
[ Notice - Aug 17, 2021 ] // [Thông báo ngày 17/08/2021]

- Updated too much US Phonenumber for verify Ebay
- Cập nhật thêm số lượng US Phonenumber Ebay
[ Notice - Aug 20, 2021 ] // [Thông báo ngày 20/08/2021]

- Updated too much US Phonenumber for verify Ebay
- Cập nhật thêm số lượng US Phonenumber Ebay

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
[ Notice - Aug 24, 2021 ] // [Thông báo ngày 24/08/2021]

- Updated too much US Phonenumber for verify Ebay
- Cập nhật thêm số lượng US Phonenumber Ebay

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
http://getcodeverify.com/us-phone
[ Notice - Aug 27, 2021 ] // [Thông báo ngày 27/08/2021]

- Updated too much US Phonenumber for verify Ebay
- Cập nhật thêm số lượng US Phonenumber Ebay

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
http://getcodeverify.com/us-phone
[ Notice - Sep 12, 2021 ] // [Thông báo ngày 12/09/2021]

- Discount US PhoneNumber Ebay service to only 1.2 credit.
- Reopen the function to reuse used numbers Free on http://getcodeverify.com/us-phone-ebay

- Giảm giá dịch vụ US PhoneNumber Ebay chỉ còn 1.2 credit.
- Mở lại chức năng sử dụng lại số đã dùng Miễn Phí trên http://getcodeverify.com/us-phone-ebay


http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
http://getcodeverify.com/us-phone
[ Notice - Sep 15, 2021 ] // [Thông báo ngày 15/09/2021]

- Cập nhật cổng thanh toán Litecoin(LTC).
- Cập nhật tài liệu API.

- Updated Litecoin(LTC) paygate.
- Updated API documents.

http://getcodeverify.com
[ Notice - Oct 09, 2021 ] // [Thông báo ngày 09/10/2021]

- Discount US PhoneNumber Ebay service to only 1 credit.

- Giảm giá dịch vụ US PhoneNumber Ebay chỉ còn 1 credit.


http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
http://getcodeverify.com/us-phone
[ Notice - Oct 27, 2021 ] // [Thông báo ngày 27/10/2021]

- Discount US PhoneNumber Facebook & Ebay service to only 1 credit.

- Giảm giá dịch vụ US PhoneNumber Facebook & Ebay chỉ còn 1 credit.


http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
http://getcodeverify.com/us-phone
[ Notice - Apr 26, 2022 ] // [Thông báo ngày 27/04/2022]

- Updated a feature: Select STATE when getting PhoneNumber.
- We'll update a feature: Rent a PhoneNumber for a week, month... in the next few days.

- Cập nhật tính năng chọn STATE ( bang ) khi lấy PhoneNumber.
- Chúng tôi sắp cập nhật tính năng thuê PhoneNumber theo tuần, tháng... trong vài ngày tới.

http://getcodeverify.com/us-phone-ebay
http://getcodeverify.com/us-phone