DZALEU 100% Faŋ-Bəti
40 subscribers
17 photos
32 videos
87 links
M̀bəmbə asuan !
A múná bíá fas məfoé a Ǹkɔ́bɔ Bəti.
Bíá tələ fə mətum ai mam y'Enyiŋ a ngəəŋ. Bi nə fə a é məfóla ma :
Abaa : www.dzaleu.net
Nsəŋ Fulansi : @dzaleumedia
Məngobi bivəgələ : @dzaleuvideos
Bándáni bod bəfə múná👇🏾
Download Telegram
Eding : Yi é ne ve adzo fam ai mininga ngekig nda bod ?
Dzé é ne « Eding » a nfang nfang?


E man ntil nyo a ne efas nguma ntil Minsili Zanga a baman mintil mesege (metaman)* ai nguman ntsogan wa bebe mam yi a nsisim (...)

https://dzaleu.net/m%c7%9dtum/25162/eding-yi-e-ne-ve-adzo-fam-ai-mininga-ngekig-nda-bod/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Assimi Goita a ve nnam woé metaman

Assimi Goita, é man bezimbi a dzoé nnam Mali, a kobo muna asu abog fili nnam omos wuina, sondo melu menyi yi a ngon ebul.

Mali a nga bi fili dzié a mbu 1962 ai Modibo Keita, mbege édzoé osu eyong be nga kodo a édzoé mintangan ya Fulansi (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25230/assimi-goita-a-ve-nnam-woe-metaman/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
TCHAD : Mahamat Deby a të tëlë étíé éfé?

Nguma mbu o lod ya ntie a na ésía Mahamat Deby, ndzóe yi a Tchad, a ngá wú. Simëzán : é ne a ngoan nyina yi a mbu o ngá (2021) lod nde bod bë ngá wóé Idriss DEBY.

Ású é bívíndi bá loe na bë « Panafricanistes », a në be fulansí é bô bë ngá dudu ndzóngó dzam té ású yi nā bë kë ai wub akúmá Tchad ósú (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25282/tchad-mahamat-deby-a-te-tele-etie-efe/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Elizabeth II : Afrika ase a yon kig nyè

— NSELAN MEKING. Awu nkukuma nnam Englis o bad kuli a nseng é mam mese nnam woé o nga bo a é minnam mivoa adandang a si Afrika, eyong nnom mininga té o nga be a étoa édzoé.

Bod ba tsog étibili ai é mewu mese nnam Englis o nga bo a ayong be Mau Mau yi a Kenya, a kègè à mbu 1952 a kele kui a mbu 1960. Bod be nga wu a lodo toyina awom a bita bité ye étom yi na ba sili fili waba (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25333/elizabeth-ii-afrika-ase-a-yon-kig-nye/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Man nlang ntilan minkobo : « Ngon nyege sikulu nen »

Man nlang ntilan minkobo té a là metoban me bod be bè : fam ai ngon mininga. Mbog a ne nyegele sikulu nen, ényo mbog a ne mongo sukulu mod té (...)

https://dzaleu.net/bivegele/25384/man-nlang-ntilan-minkobo-ngon-nyege-sikulu-nen/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Abdoulaye Maiga, ntol ngomena yi a Mali, a bele melebega mebè asu é bod ba simezan étibili é minnam mivog

Abdoulaye Maiga, man bezimbi yi a é ba be taan be nga noang étoa a Mali, a ne ntol ngomena yi a nnam té a kège a ne Choguel Kokalla Maiga a nga kuu okoan.

Abdoulaye Maiga a ve kobo ana, seradè, omos mewom bç ai nyina yi a ngoan ebulu, a étogan ba loé na « Onu » (...)

https://dzaleu.net/mefoe/ntol-ebug/25366/abdoulaye-maiga-ntol-ngomena-yi-a-mali-a-bele-melebega-mebe-asu-e-bod-ba-simezan-etibili-e-minnam-mivog/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
NTSOGÁN : Esangom !
Minsili, nbondé Dzaleu, a ne nneng osu waan ai man ntsogan :


Beti Be Nnanga ba ding dzo na : « nso ngoan ngul ai manyang !«

Ntol dzia ayong Ekang (« Ekang Biso Biso ») é ben ya dzo na :

« Ekang Biso Biso…
Ekang mbolo !
Esangom ! (...)

https://dzaleu.net/bivegele/25509/ntsogan-esangom/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Burkina Faso ai Rusia ba yi ne ba wono esié fufulu

Mbanda nda edzoé yi a nnam Burkina faso o nga til wuili.

Damiba, é man bezimbi a nga tidan Kaboré a étoa édzoé nnam, ba a Sergeui Lavrov, mbege nkobo yi a Rusia, be nga toban. Metoban meté me nga lodeban a tsisoan New-York é sondo a nga lod. A woé nde mikunda minnam yi a Emominlang mi ga ke toban asu etogan (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25475/burkina-faso-ai-rusia-ba-yi-ne-ba-wono-esie-fufulu/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Ekom nlo bongo ai miyon :
Dzé mi ne dzam bo asu yi na mi kom bongo nlo nnem amieng


Za a yem kig akiae bongo ba kad yon eyong ba yen faag ! E di osu, a dzeng na a yem asu dzé mongo a yon.

Amu nge miyon mia kad zu abog ase, nala na mongo a wog foa mintié eyong mia fen nyè (...)

https://dzaleu.net/nyanga/25631/ekom-nlo-bongo-ai-miyon-dze-mi-ne-dzam-bo-asu-yi-na-mi-kom-bongo-nlo-nnem-amieng/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Robert Dussey, mbege king Togo a Emominlang a dzo na Afrika a yi kig fe minal

Mbege nkobo Togo a nseng yi a Emominlang a nga be a tsisoan New-York (Amerika) asu étogan « Onu ». Eyong awola nkobo woé o nga kui, Robert Dussey a nga kobo foa a ne é mod a kaman ai fili Afrika.

« Afrika a yi kig fe na a tobo vala ve na a ke a tong é minnam mivog, adandang é minnam mia dzo na é bo ba dzoé Emominlang. Minnam mité mia yi na Afrika a bo ve édzom é ne bo ai mfi, to Afrika nyè a yen kig mfi zing étédé (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25445/robert-dussey-mbege-king-togo-a-emominlang-a-dzo-na-afrika-a-yi-kig-fe-minal/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
BURKINA FASO : Dzé yi alod a nnam té, yi édzoé é kuu a si?

Omos wui, sondo melu me bè a omos memana yi a ngon ebulu, mod asikig dzam kad édzom yi alod a tsisoan Ouagadougou : yi édzoé Damiba é kuu ya a si?

Mendoang me ne mikunda. Bevog ba dzo na bezimbi befe ba dzeng ne ba noang étoa a mu ba wog olu ai Damiba. Ba dzo ntié yi a na a nga noang étoa afola Emmanuel Zoungrana, nnam o ne foa tege yem, bita bifa bise (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25810/burkina-faso-dze-yi-alod-a-nnam-te-yi-edzoe-e-kuu-a-si/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Afrika Meyimbi-Me-Dzob : Yi Damiba a dzè édzoé a Burkina Faso?

A omos mewom bè ai nyina yi a ngoan osu yi mbu wui, é mod a dzoége Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, a nga dzê etoa eyong bezimbi be nga tidan nyè. Dzam té a tong’o olun ayong bod a nga be a bele ai Kabore.

Abui bod á ngá be mintag na Kabore a ke ya, be tsog na énanga man bezimbi, Sandaogo Damiba, ya yi bô é mam nnam wa yi. Vedá, nguma mbu wui o nga ke ya, be Burkinabè ba be tô ve mô mô, be siligi na Damiba a ke ke ai bô vé. Yi a ne king ai be Fulansi ngekig ai étogan bá loé na be (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25820/afrika-meyimbi-me-dzob-yi-damiba-a-dze-edzoe-a-burkina-faso/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
A bo Rusia bita a ne a bo Afrika Bita asu Mohoozi Kainerugaba, nen bezimbi yi a nnam Ouganda

Mohoozi Kainerugaba a ne moan Yuweri Museveni, mbege edzoe yi a nnam Ouganda, a Afrika Melende-Me-Dzob. Nen man bezimbi té a nga dzo nala a omos mewom nyi yi a ngoan ebulu yi mbu wuina.

"Poutine (Ndzoé ya Rusia) a be bele kig ben na a tele bod a won na a yi bo ngul bita. Bia wog édzom a dzo. A bo Rusia bita a ne a bo (...)

https://dzaleu.net/mefoe/ntol-ebug/25451/a-bo-rusia-bita-a-ne-a-bo-afrika-bita-asu-mohoozi-kainerugaba/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Nnam Burkina : Ibrahim Traore afola étoa Sandaogo Damiba

A andzogodo bezimbi a nga luman ai bod be Damiba angogè a noang étoa nfang nfang. Bezimbi be té be nga lang fe foé té angogè a anen ngobi bivegele yi a nnam.

Nen man bezimbi, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a nga noang étoa a omos mewom bè ai nyina yi a ngon osu yi a mbu wuina, asikig fe ndzoé nnam (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25849/nnam-burkina-ibrahim-traore-afola-etoa-sandaogo-damiba/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Metoban obobon : China, Malabo, Algeria ai Egypten nsamba

A ékanga : Simeón Oyono Esono, é ngomena a bege nkobo Malabo osu Emominlang (A mbo-ngal) – Wang Yi, mbege nkobo China (A mbo-nnomo)

A fefel ngul etogan « Onu » a Amerika, mbege king China ai ba mbege king Guinea Equatorial be nga toban. Bebege king Algeria ai Egypten be nga be fe a metoban meté (...)

https://dzaleu.net/mefoe/25480/metoban-obobon-china-malabo-algeria-ai-egypten-nsamba/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Burkina Faso : Damiba a yebe na lig étoa nnam

Damiba, é mod a nga vaa Kaboré étoa a ngoan osu yi a mbu wui, nyè fe a nga dzê etoa a sondo melu me bè yi a ngoan nyi.

Ibrahim Traore, man bezimbi fe, e nyè a vaa nyè étoa. E bezimbi be dem noang ezdoé ba dzo na Damiba a nga be kig fe a wulugu a ne be nga yili : a kaman ai nnam (...)

https://dzaleu.net/mefoe/26010/burkina-faso-damiba-a-yebe-na-lig-etoa-nnam/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Nnam Burkina : Bia tam vogolo Ibrahim Traore to ane a kobo a ngobi mefoé be Fulansi

Ntsogan waan : Ibrahim Traore, é mod a dem noang étoa a nnam Burkina, a yene noang fulu manyang yi a nnam Mali, Assimi Goita.

Bo beses be ne ban bezimbi. Bezimbi ba kobo kig abui, adandang fe nge é bo ba dzoé nnam (...)

https://dzaleu.net/mefoe/26018/nnam-burkina-bia-tam-vogolo-ibrahim-traore/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
Etogan « Onu » : Rusia a kaman ai zen dzié

A memana ya é ngoan é nga lod, meyong me bod yi a abui mefola ya Ukrainia be nga ke woé a nguma vot asu yi na ba yebe ngekig na ben na minnam miaba bi tobo nladan ai Rusia.

Bod ya Zaporijia, Kherson, Lougansk ai Donetsk be ne avuman ai Rusia, veda mefola meté me nga be me lada ai Ukrainia (...)

https://dzaleu.net/mefoe/26025/etogan-onu-rusia-a-kaman-ai-zen-dzie/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.
.
Áfrika : Ású dzé é në ndzug á tsende ntol mvéndé yi á minnam

Yi mintol mëvendé yi á minnam yi Áfrika mi ngá komban ású yi nā të minnam míté míā bugëban?

Nsili té ó në ai mfí amu ású é bod bá loe bô bëben na bë « Panafricanistes », éyong bá fombô mënén mëvéndé minnam, é ne anē má síé ású yi nā të minnam yi á Áfrika míā wulu mvoae (...)

https://dzaleu.net/mefoe/ntol-ebug/25499/afrika-asu-dze-e-ne-ndzug-a-tsende-ntol-mvende-yi-a-minnam/

Abaa Telegram : @dzaleu_ekang
🌐 Ndá məfóé : www.dzaleu.net
.