DZALEU 100% Ekang
4 subscribers
1 video
4 links
M̀bəmbə asuan !
A múná bíá fas məfoé a Ǹkɔ́bɔ Bəti. Bíá tələ fə mətum ai mam y'Enyiŋ a ngəəŋ. Bi nə fə a é məfóla ma :
Abaa : www.dzaleu.net
Nsəŋ Fulansi : https://t.me/dzaleumedia
Məgobi bivəgələ : www.youtube.com/c/DzaleuMédia
Bándáni bod bəfə muna👇🏾
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
Channel photo updated
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#Ekang - A é ngõbi bivēgēlē nyiná yenēni é mam Dzaleu a tēlē á ózóndóm. Tongeni bía muna 👉🏾 https://dzaleu.net/ekang-home/

#VF : En vidéo les thématiques phares de Dzaleu.com
This media is not supported in the widget
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in the widget
VIEW IN TELEGRAM
Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Ma diŋ dzó ebug té, vǝdá nala wa tilan ya ?

Mǝ yi nǝ ma vǝ man mvulǝna á ǹkɔ‌bɔ Ewondo.

Ǹkodǝ osú woé a nǝ wamǝn !

Mvulǝna ai édzóm bíá loé na « Internet »

Bi nǝ abui á bíá yi na mam mǝ tsǝnde á binyiŋ bíán.

Vǝda di bia bǝbǝn bia bɔ asú yi na Ǹyián te o tɔbɔ bǝbǝla waan ?

Kabəni áfóla díná a ndá bod 👉🏾 https://t.me/s/dzaleu_ekang
.
.
Alug lala Amougou Belinga ai Etoundi Nsoé
Zomloa Amougou Belinga a lede nnam asimba ai alug lala dié.
Nbondé nda bibegele “Vision 4” a lede bod bese édzom ba loé na “nfang alug” a ayong Ekang ane mia yen a befoda nkenge dzam té...

https://dzaleu.net/alug-lala-amougou-belinga-ai-etoundi-nsoe/20330/

Nseng Dzaleu a Fulansi I https://t.me/s/dzaleumedia