حلقه مطالعات فرهنگی انجمن علمی نقد ادبی ایران
167 subscribers
542 photos
6 videos
25 files
25 links
Cultural Studies Circle

ارتباط با ادمين:
@Gharaei1985
Download Telegram
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری انجمن نقد ادبی ایران کارگاه تخصصی نقد ادبی "از ساختار افق در پدیدارشناسی هوسرل تا تجربه شاعرانه" با اجرای جناب آقای دکتر مرتضی‌بابک معین برگزار می‌کند.
The owner of this channel has been inactive for the last 11 months. If they remain inactive for the next 18 days, they may lose their account and admin rights in this channel. The channel will remain accessible for all users.
The owner of this channel has been inactive for the last 11 months. If they remain inactive for the next 7 days, they may lose their account and admin rights in this channel. The channel will remain accessible for all users.