حلقه مطالعات فرهنگی انجمن علمی نقد ادبی ایران
191 subscribers
542 photos
6 videos
25 files
25 links
Cultural Studies Circle

ارتباط با ادمين:
@Gharaei1985
Download Telegram
انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری انجمن نقد ادبی ایران کارگاه تخصصی نقد ادبی "از ساختار افق در پدیدارشناسی هوسرل تا تجربه شاعرانه" با اجرای جناب آقای دکتر مرتضی‌بابک معین برگزار می‌کند.