دستورات ربات جیمید
163 subscribers
13 links
《 کانال راهنما و آموزش دستورات ربات 》

🧑‍💻 مشاوره و خرید : @MOSAEEDI

🔔 کانال اطلاع رسانی : @ModireGroup

🌐 سایت مرجع : WwW.RobotGroup.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
#تک_بخشی #مالک_موقت
#بخش_مالک #مالک #سازنده
#ثبت #لیست #حذف #پاکسازی
┈┅┅━┃بخش مالک┃━┅┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├فقط سازنده گروه

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و ارسال دستور مالک ، کاربر مورد نظر را موقتا مالک ربات کنید و پس از گذشت زمان کاربر از لیست مالک ربات خارج میشود.

🔰 روش اجرا ├ فقط ریپلای

🔐 مالکیت موقت(روش اجرا) یک کاربر :

مالک ۲۰ دقیقه
مالک ۱ ساعت
مالک ۱۵ روز

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و ارسال دستور انتقال مالکیت ، مالکیت ربات خود را به افراد دیگری انتقال دهید.

🔰 روش اجرا ├ فقط ریپلای

🔐 انتقال مالکیت(روش اجرا) یک کاربر :

انتقال مالکیت

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و انتخاب کاربر ، کاربر مورد نظر را مالک ربات خود کنید.

🔰 روش اجرا ├ ریپلای / شناسه / یوزرنیم / منشن

مالک چیست ├کاربر مورد نظر با دستور مالک ، به عنوان مالک ربات تعیین میشود و دسترسی همانند با دسترسی سازنده گروه را در ربات دریافت خواهد کرد.

┈┅┅━┃دستورات┃━┅┅┈

🔐 مالک (روش اجرا) یک کاربر :

مالک

🔐 حذف مالک (روش اجرا) یک کاربر :

حذف مالک

📋 دریافت لیست مالکین :

لیست مالکان

🗑 پاکسازی لیست مالکین :

پاکسازی لیست مالکان

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ مدیریت › صفحه اول

📍پاکسازی با پنل ◄ پاکسازی › صفحه اول

📍تنظیم یا حذف با پنل ◄ مدیریت › تنظیم مجوز های کاربری

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #مدیر_موقت
#بخش_مدیر #مدیر #ترفیع #عزل
#ثبت #لیست #حذف #پاکسازی
┈┅┅━┃بخش مدیر┃━┅┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├فقط مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از دستور پیکربندی‌ ، تمامی ادمین های گروه در ربات نیز ترفیع پیدا خواهند کرد.

🔐 ارتقا مقام تمامی ادمین های گروه :

پیکربندی‌

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و ارسال دستور ترفیع ، کاربر مورد نظر را موقتا مدیر ربات کنید و پس از گذشت زمان کاربر از لیست مدیران ربات خارج میشود.

🔰 روش اجرا ├ فقط ریپلای

🔐 مدیر موقت(روش اجرا) یک کاربر :

ترفیع ۲۰ دقیقه
مدیر ۱ ساعت
ترفیع ۱۵ روز

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و ارسال دستور عزل ، دسترسی مدیر موقتا به دستورات لغو میشود ، و بعد از گذشت زمان دسترسی مدیر مورد نظر به دستورات ازاد خواهد شد.

🔰 روش اجرا ├ فقط ریپلای

🔐 عزل موقت(روش اجرا) یک کاربر :

عزل ۲۰ دقیقه
حذف مدیر ۱۲ روز
عزل ۳ ساعت

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و انتخاب کاربر ، کاربر مورد نظر را مدیر ربات خود کنید.

🔰 روش اجرا ├ ریپلای / شناسه / یوزرنیم / منشن

مدیر چیست ├کاربر مورد نظر با دستور ترفیع ، به عنوان مدیر ربات تعیین میشود و دسترسی نسبتاً کمتری به دستورات ربات دارد و می‌تواند در مدیریت گروه به مالک گروه کمک کند.

┈┅┅━┃دستورات┃━┅┅┈

🔐 مدیر (روش اجرا) یک کاربر :

ترفیع

🔐 حذف مدیر (روش اجرا) یک کاربر :

عزل

📋 دریافت لیست مدیران :

لیست مدیران

🗑 پاکسازی لیست مدیران :

پاکسازی لیست مدیران

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ مدیریت › صفحه اول

📍پاکسازی با پنل ◄ پاکسازی › صفحه اول

📍تنظیم یا حذف با پنل ◄ مدیریت › تنظیم مقام و رتبه

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #ادمین_موقت
#بخش_ادمین #مدیر_گروه
#ثبت #حذف #ادمین
┈┅┅━┃بخش ادمین┃━┅┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├فقط مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و ارسال دستور ادمین ، کاربر مورد نظر را موقتا مدیر گروه کنید و پس از گذشت زمان کاربر از لیست مدیران گروه خارج میشود.

🔰 روش اجرا ├ فقط ریپلای

🔐 مدیر‌گروه موقت(روش اجرا) یک کاربر :

ادمین ۲۰ دقیقه
مدیرگروه ۱ ساعت
ادمین ۱۵ روز

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و ارسال دستور حذف ادمین ، دسترسی مدیرگروه موقتا به قسمت مدیریت گروه لغو میشود ، و بعد از گذشت زمان دسترسی مدیر مورد نظر به مدیریت گروه ازاد خواهد شد.

🔰 روش اجرا ├ فقط ریپلای

🔐 حذف مدیرگروه(روش اجرا) یک کاربر :

حذف ادمین ۲۰ دقیقه
حذف مدیرگروه ۱۲ روز
حذف ادمین ۳ ساعت

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و ارسال دستور دسترسی ادمین ، دسترسی (بالا ، متوسط ، پایین) را بر اساس مجوز های مدیرگروه مشخص کنید‌.

🔰 روش اجرا ├ فقط ریپلای

🔐 مدیرگروه (روش اجرا) یک کاربر با تعیین دسترسی :

دسترسی ادمین بالا
دسترسی ادمین متوسط
دسترسی ادمین پایین

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و انتخاب کاربر ، کاربر مورد نظر را مدیر گروه خود کنید.

🔰 روش اجرا ├ ریپلای / شناسه / یوزرنیم / منشن

مدیر گروه چیست ├کاربر مورد نظر با دستور ادمین ، به عنوان مدیر گروه تعیین میشود و به قسمت های مدیریت گروه دسترسی پیدا خواهد کرد.

┈┅┅━┃دستورات┃━┅┅┈

🔐 مدیرگروه (روش اجرا) یک کاربر :

ادمین

🔐 حذف مدیرگروه (روش اجرا) یک کاربر :

حذف ادمین

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍تنظیم یا حذف با پنل ◄ مدیریت › تنظیم مقام و رتبه

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #دستوری
#بازکردن #قفل‌کردن #پاکسازی
#تنظیم_پیام #عضویت
┈┅┃بخش تنظیم پیام┃┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از دستورات تنظیم پیام پاکسازی ، بازکردن گروه، قفل گروه و عضویت ، ادد می توانید پیام هنگام انجام دستور را تنظیم کنید.

🔠 به صورت متن ├بدون ریپلای و متن

🎞 به صورت رسانه ├با ریپلای رسانه و کپشن

❗️متن یا کپشن را در جلوی دستور قرار دهید.

🗑 تنظیم پیام هنگام پاکسازی :

تنظیم پیام پاکسازی

♻️ حذف پیام هنگام پاکسازی :

حذف پیام پاکسازی

🔒 تنظیم پیام هنگام قفل گروه :

تنظیم پیام قفل

♻️ حذف پیام هنگام قفل :

حذف پیام قفل

🔓 تنظیم پیام هنگام بازکردن گروه :

تنظیم پیام بازکردن

♻️ حذف پیام هنگام بازکردن :

حذف پیام بازکردن

📢 تنظیم پیام هنگام عضویت :

تنظیم عضویت

♻️ حذف پیام هنگام عضویت :

حذف عضویت

🔢 تنظیم پیام هنگام ادد :

تنظیم ادد

💻 پارامتر های استفاده شده در متن ادد اجباری :

{Fname} › منشن شدن کاربر
{Uadd} › تعداد ادد کاربر
{Gadd} › تعداد ادد مجاز گروه
{Radd} › ادد باقی مانده کاربر

♻️ حذف پیام هنگام ادد :

حذف ادد

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍 موقعیت در فهرست ◄ مدیریت › صفحه سوم

📍 موقعیت در پاکسازی ◄ پاکسازی › صفحه سوم

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #فیلترپک #استیکر
#بخش_فیلترپک #ثابت #متحرک
#ثبت #لیست #حذف #پاکسازی
┈┅┅━┃بخش فیلترپک┃━┅┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├فقط مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و انتخاب پک مورد نظر ، ارسال کلیه استیکر های موجود در پک مورد نظر ممنوع میشود.

🔰 روش اجرا ├ ریپلای

┈┅┅━┃دستورات┃━┅┅┈

🔐 فیلتر (روش اجرا) یک پک :

فیلترپک

🔐 حذف فیلتر (روش اجرا) یک پک :

حذف فیلترپک

📋 دریافت لیست پک فیلتر شده :

لیست فیلترپک

🗑 پاکسازی لیست پک فیلترشده :

پاکسازی لیست فیلترپک

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ مدیریت › صفحه سوم

📍پاکسازی با پنل ◄ پاکسازی › صفحه سوم

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #نام #توضیحات
#بخش_اطلاعات #عکس_گروه
#ثبت #لیست #حذف #پاکسازی
┈┅┅━┃بخش اطلاعات┃━┅┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├فقط مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از دستور نام گروه ، عکس گروه ، توضیحات گروه ، اطلاعات تکمیلی گروه خود را سریعا توسط ربات تغییر دهید.

🔐 تغییر نام گروه با نام تصادفی :

نام گروه عاشقانه

🔐 تغییر توضیحات گروه با متن تصادفی :

توضیحات گروه نسخه دهم

🔐 تغییر عکس گروه با ریپلای بر عکس :

عکس گروه

💡توضیحات ├با استفاده از دستور افزودن نام ، افزودن عکس ، افزودن توضیحات ، اطلاعات تکمیلی گروه خود را به صورت لیستی ثبت کنید.

📋 افزودن یک نام جدید با مثال تصادفی :

افزودن نام عاشقانه

🗑 پاکسازی کل لیست نام ها :

پاکسازی نام

📋 افزودن یک توضیحات جدید با مثال تصادفی :

افزودن توضیحات اولین گروه تلگرام

🗑 پاکسازی کل لیست توضیحات :

پاکسازی توضیحات

📋 افزودن یک عکس جدید با ریپلای :

افزودن عکس

🗑 پاکسازی کل لیست عکس :

پاکسازی عکس

💡توضیحات ├با استفاده از دستور نمایشگر خودکار و تنظیم موارد درخواستی ، ربات تمامی عکس ها و نام ها و توضیحات ارسالی شما را به صورت خودکار در زمان مشخص تغییر می‌دهد.

🎦 تنظیم و بررسی نمایشگر خودکار :

نمایشگر خودکار


┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ مدیریت › صفحه سوم

📍پاکسازی با پنل ◄ پاکسازی › صفحه سوم

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #گزارش_دستورات
#گزارش_فعالیت #بخش_گزارش
#پاکسازی_فیک #پاکسازی_دیلیت
#دیلیت #فیک #لقب #مقام
┈┅┃بخش متفرقه┃┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات
├با استفاده از دستورات گزارش فعالیت ، پاکسازی لیست فیک و دیلیت ، تنظیم لقب می توانید از بخش متفرقه دستوری ربات استفاده کنید.

🧾 ارسال گزارش فعالیت به پیوی مالک :

گزارش فعال

📵 لغو ارسال گزارش فعالیت به پیوی مالک :

گزارش غیرفعال


♻️ حذف اکانت های دیلیت شده از گروه :

پاکسازی لیست دیلیت

🗑 حذف اکانت های فیک از گروه :

پاکسازی لیست فیک

🔖 تنظیم لقب با ریپلای بر کاربر :

تنظیم لقب

🚷 حذف لقب با ریپلای بر کاربر :

حذف لقب

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍 گزارش در فهرست ◄ تنظیمات › حالات پردازشی › صفحه سوم

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #آمار #پاکسازی #امار
#پاکسازی_ادد #بخش_پاکسازی_امار
#تنظیمات_کارخانه #ریست
┈┅┃بخش پاکسازی امار┃┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از دستورات پاکسازی‌ ادد ، پاکسازی آمار و تنظیمات کارخانه می توانید از بخش پاکسازی‌ اطلاعات و امار ربات استفاده کنید.

پاکسازی امار و فعالیت های اعضا :

پاکسازی‌ امار

🗑 پاکسازی اطلاعات و امار افزودن عضو کاربران :

پاکسازی‌ ادد

♻️ ریست تمامی اطلاعات گروه به طور کل :

تنظیمات کارخانه

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍 گزارش در فهرست ◄ تنظیمات › حالات پردازشی › صفحه سوم

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #فوروارد_ویژه
#بخش_فوروارد #کاربر #کانال
#ثبت #لیست #حذف #پاکسازی
┈┅┅┃بخش فوروارد ویژه ┃┅┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├فقط سازنده گروه

💡توضیحات ├با استفاده از روش اجرا زیر و انتخاب کاربر یا کانال ، بخش مورد نظر را از ارسال فوروارد ویژه کنید.

🔰 روش اجرا ├ شناسه / یوزرنیم

فوروارد ویژه چیست ├به معنی آن است اگر پیامی از کاربر یا کانال مورد نظر فوروارد شود ، ربات ان پیام فوروارد شده را حذف نمیکند.توجه داشته باشید فوروارد ویژه دسترسی به ربات نخواهد داشت.

┈┅┅━┃دستورات┃━┅┅┈

🔐 فوروارد ویژه (روش اجرا) با مثال تصادفی(کاربر یا کانال) :

فوروارد ویژه -1008383783629
فوروارد ویژه @یوزرنیم

🔐 حذف فوروارد ویژه (روش اجرا) با مثال تصادفی (کاربر یا کانال) :

حذف فوروارد ویژه -1007388373837
حذف فوروارد ویژه @ایدی

📋 دریافت لیست فوروارد :

لیست فوروارد ویژه

🗑 پاکسازی لیست فوروارد :

پاکسازی‌ لیست فوروارد ویژه

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ مدیریت › صفحه آخر

📍پاکسازی با پنل ◄ پاکسازی › صفحه آخر

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #دستورات
#بخش_دستورات
#ثبت #لیست #حذف #پاکسازی
┈┅┅┃بخش دستورات ┃┅┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات
├با استفاده از روش اجرا زیر ، دستورات و متن های مورد نظر خود را ثبت کنید.

🔰 روش اجرا ├ قرار دادن #دستور #جواب

┈┅┅━┃دستورات┃━┅┅┈

🔐 ثبت دستور (روش اجرا) با مثال تصادفی :

دستور #دستور #جواب

🔐 حذف دستور از ربات :

حذف دستور #دستور

📋 دریافت لیست دستورات :

دستور‌ات

🗑 پاکسازی لیست دستور‌ات :

پاکسازی‌ دستور‌ات

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ مدیریت › صفحه سوم

📍پاکسازی با پنل ◄ پاکسازی › صفحه سوم

┈┅┅━┃آموزش تصویری┃━┅┅┈
🌐 برای مشاهده آموزش تصویری اینجا کلیک کنید...

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #ترفیع_خودکار #ترفیع
#بخش_خودکار #عزل_خودکار #عزل
┈┅━┃بخش ترفیع خودکار┃━┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده دستور ترفیع خودکار ، حداکثر فعالیت کاربران عادی جهت دریافت مقام مدیر براساس تعداد پیام ان ها به طور خودکار را ثبت کنید.

🔐 بررسی فعالیت ترفیع خودکار :

ترفیع خودکار ۵۰۰

🔓 لغو بررسی فعالیت ترفیع خودکار :

ترفیع خودکار خاموش

💡توضیحات ├با استفاده دستور عزل خودکار ، حداکثر فعالیت مدیران را ثبت کنید تا در صورتی که از تعداد مورد نظر شما کمتر بود به طور خودکار از لیست مدیران خارج شوند.

زمان بررسی ├در ۲۴ ساعت

🔐 بررسی فعالیت مدیر خودکار :

عزل خودکار ۶۰۰۰


🔓 لغو بررسی فعالیت عزل خودکار :

عزل خودکار خاموش

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍تنظیم در فهرست ◄ تنظیمات › تنظیمات پیشرفته › تنظیم مدیریت کاربران

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #سنجاق #چندگانه
#بخش_سنجاق #سنجاق_چندگانه
┈┅━┃بخش سنجاق چندگانه┃━┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده دستور سنجاق چندگانه ، پیام های گروه و زمان را جهت سنجاق شدن در گروه مدیریت کنید.

📋 ثبت پیام سنجاق به صورت لیستی بدون ریپلای :

تنظیم سنجاق چندگانه

🔐 ثبت یک پیام جهت سنجاق به صورت ریپلای :

تنظیم سنجاق چندگانه

♻️ حذف یک پیام از لیست سنجاق به صورت ریپلای :

حذف سنجاق چندگانه

📋 لیست سنجاق چندگانه :

لیست سنجاق چندگانه

🗑 پاکسازی لیست سنجاق چندگانه :

پاکسازی سنجاق چندگانه

⌛️ زمان سنجاق در هر بار اجرا با مثال تصادفی:

⅏ زمان سنجاق چندگانه ۲۰ دقیقه
⅏ زمان سنجاق چندگانه ۲ روز
⅏ زمان سنجاق چندگانه ۴ ساعت

زمان حذف سنجاق در هر بار اجرا با مثال تصادفی :

زمان حذف سنجاق چندگانه ۲۰ دقیقه
زمان حذف سنجاق چندگانه ۲ روز
زمان حذف سنجاق چندگانه ۴ ساعت

تنظیم زمان سنجاق چندگانه یک پیام با ریپلای :

زمان سنجاق چندگانه ۲۳:۳۰

📍تنظیم وضعیت سنجاق چندگانه (مکرر یا یکباره) :

وضعیت سنجاق چندگانه تکرار
وضعیت سنجاق چندگانه یکبار

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍موقعیت در فهرست ◄ مدیریت › صفحه آخر

📍پاکسازی در فهرست ◄ پاکسازی › صفحه آخر

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #سنجاق #خودکار
#سنجاق_خودکار #بخش_سنجاق
┈┅┃بخش سنجاق خودکار┃┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از سنجاق خودکار سه زمان(اول ، دوم ، سوم) و ثبت سه پیام مورد نظر (اول ، دوم و سوم) ، مدیریت سنجاق گروه را در سه زمان مختلف انجام دهید.

سه زمان ├اول / دوم / سوم

دستورات با مثال زمان اول توضیح داده شده اند شما میتوانید از زمان دوم و سوم نیز به همان طریق استفاده کنید.

📍 ثبت زمان سنجاق خودکار اول :

سنجاق خودکار اول

📝 ثبت پیام سنجاق اول با ریپلای :

تنظیم سنجاق اول

💠 وضعیت سنجاق خودکار اول :

وضعیت سنجاق خودکار اول

♻️ حذف زمان سنجاق خودکار اول :

حذف سنجاق خودکار اول

🗑 حذف پیام سنجاق خودکار اول :

حذف سنجاق اول

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈
📍 نمایش در فهرست ◄ مدیریت › صفحه سوم

📍 تنظیم در فهرست ◄ تنظیمات › تنظیمات پیشرفته › تنظیمات خودکار › صفحه سوم

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #خوشامدگویی #خودکار
#خوشامدگویی_خودکار
#بخش_خوشامدگویی
┈┅┃بخش خوشامد خودکار┃┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از خوشامدگویی خودکار سه زمان(اول ، دوم ، سوم) ، مدیریت پیام خوشامدگویی گروه را در سه زمان مختلف انجام دهید.

سه زمان ├اول / دوم / سوم

دستورات با مثال زمان اول توضیح داده شده اند شما میتوانید از زمان دوم و سوم نیز به همان طریق استفاده کنید.

👋 ثبت زمان خوشامد خودکار اول :

خوشامدگویی خودکار اول

💠 وضعیت خوشامد خودکار اول :

وضعیت خوشامدگویی خودکار اول

♻️ حذف زمان خوشامد خودکار اول :

حذف خوشامدگویی خودکار اول


┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈
📍 تنظیم در فهرست ◄ تنظیمات › تنظیمات پیشرفته › تنظیمات خودکار › صفحه دوم

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #قفل #خودکار
#قفل_خودکار #بخش_قفل_خودکار
┈┅┃بخش قفل خودکار┃┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات
├با استفاده از قفل خودکار سه زمان(اول ، دوم ، سوم) ، مدیریت قفل و بازشدن گروه را در سه زمان مختلف انجام دهید.

سه زمان ├اول / دوم / سوم

دستورات با مثال زمان اول توضیح داده شده اند شما میتوانید از زمان دوم و سوم نیز به همان طریق استفاده کنید.

👋 ثبت زمان قفل خودکار اول :

قفل خودکار اول

💠 وضعیت قفل خودکار اول :

وضعیت قفل خودکار اول

♻️ حذف زمان قفل خودکار اول :

حذف قفل خودکار اول

نمایش وضعیت سه قفل یکجا :

وضعیت قفل خودکار

🗑 حذف سه قفل خودکار یکجا :

حذف قفل خودکار

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈
📍 تنظیم در فهرست ◄ تنظیمات › تنظیمات پیشرفته › تنظیمات خودکار › صفحه اول

┈┅┅━┃آموزش تصویری┃━┅┅┈
🌐 برای مشاهده آموزش اینجا کلیک کنید...

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #بخش_قفل_رسانه
#قفل_رسانه_خودکار #خودکار #رسانه
┈┅┃بخش قفل رسانه خودکار┃┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از قفل رسانه خودکار ، مدیریت ارسال و عدم ارسال رسانه در یک بازه زمانی خاص را انجام دهید.

👋 ثبت زمان قفل رسانه خودکار :

رسانه خودکار

💠 وضعیت قفل رسانه خودکار :

وضعیت رسانه خودکار

♻️ حذف زمان قفل رسانه خودکار:

حذف رسانه خودکار

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈
📍 تنظیم در فهرست ◄ تنظیمات › تنظیمات پیشرفته › تنظیمات خودکار › صفحه اول

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️
#تک_بخشی #مدیریتی #چت_مخفیانه
#پنل_پیوی #پلن #پست_خودکار #دیتا
┈┅━┃بخش مدیریت گروه┃━┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از دستور پنل پیوی ، تنظیمات گروه خود را در پیوی ربات انجام دهید.

🔐 تنظیمات ربات در شخصی :

پنل پیوی

💡توضیحات ├با استفاده از دستور تنظیم پلن ، سریعا تنظیم قفل ها را به پلن مورد نظر تغییر دهید.

🔐 تنظیم سریع قفل ها با پلن :

تنظیم پلن

💡توضیحات ├با استفاده از دستور چت مخفیانه و تنظیم زمان ها پیام های گروه بعد چند ثانیه از گروه حذف میشوند.

🔐 تنظیم چت مخفیانه گروه :

چت مخفیانه

💡توضیحات ├با استفاده از دستور پست خودکار و تنظیم زمان پیام ها ، ربات پست های مورد نظر را در ساعت مشخص شده به گروه ارسال میکند.

🔐 تنظیم پست خودکار گروه :

پست خودکار

💡توضیحات ├با استفاده از دستور دیتا ، پنل مربوط به اطلاعات حساس کاربری ، مدیریتی و دیتا های مهم جهت پاکسازی و ریست در دسترس قرار میگیرد.

🔐 پنل مربوط به دیتا های اصلی :

دیتا

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ وجود ندارد

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
#پنل #تنظیمات #راهنما #پاکسازی #دسترسی #محدودیت #پنلی #اصلی
#فهرست #پشتیبانی #دستوری
┈┅━┃بخش اصلی ربات┃━┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مدیران مجاز

💡توضیحات ├با استفاده از دستور پنل یا فهرست ، پنل اصلی ربات جهت بررسی و تنظیم بخش های مختلف ارسال میشود.

🔐 دریافت پنل اصلی ربات :

فهرست

💡توضیحات ├با استفاده از دستور پاکسازی ، پنل پاکسازی جهت حذف دائمی اطلاعات مربوط به بخش های مختلف ارسال میشود.

🔐 دریافت پنل پاکسازی ربات :

پاکسازی

💡توضیحات ├با استفاده از دستور دسترسی ، پنل تعیین و تنظیم مجوز دستورات برای مدیران ، و مجوز ارسال پیام در گروه برای کاربران ارسال میشود.

🔐 دریافت پنل دسترسی ربات:

دسترسی

💡توضیحات ├با استفاده از دستور محدودیت ، برای اولین بار در تلگرام ، مجوز های ارسال پیام (عکس ، فیلم ، فوروارد ، لینک و ..) مدیران ربات را مشخص کنید.

🔐 دریافت پنل محدودیت ربات:

محدودیت

💡توضیحات ├با استفاده از دستور پشتیبانی ، پنل برقراری ارتباط با صاخب ربات ، کانال پشتیبانی ، گروه پاسخگویی و ارسال تیکت آنلاین ارسال میشود.

🔐 دریافت پنل پشتیبانی ربات:

پشتیبانی

💡توضیحات ├با استفاده از دستور تنظیمات ، پنل نمایش اطلاعات کلی از انچه در گروه شما فعال میباشد ارسال میشود.

🔐 دریافت پنل تنظیمات ربات:

تنظیمات

💡توضیحات ├با استفاده از دستور راهنما ، پنل دستور‌ات و راهنما جهت استفاده درست دستورات ارسال میشود.

🔐 دریافت پنل راهنما ربات:

راهنما

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ وجود ندارد

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
📍پک استیکر دستورات :

https://t.me/addstickers/CmdBotPack
#تک_بخشی #عنوان #اپدیت
#تنظیم_عنوان #مدیر #ادمین
┈┅━┃بخش عنوان ادمین┃━┅┈

🧑‍💻 سطح دسترسی ├مالکان ربات

💡توضیحات ├با استفاده از دستور تنظیم عنوان ، فرد یا ادمین با عنوان مورد نظر شما در گروه ارتقا پیدا میکند.

🔰 روش اجرا ├ریپلای / یوزرنیم

🔐 تنظیم عنوان یک کاربر (ریپلای) با مثال تصادفی :

تنظیم عنوان ادمین ارشد

🔐 تنظیم عنوان یک کاربر (یوزرنیم) با مثال تصادفی :

تنظیم عنوان @یوزرنیم ادمین ارشد

در عنوان ایموجی استفاده نشود.
تعداد کاراکتر عنوان کمتر از ۱۶ باشد.
در هنگام ارتقا کاربر عادی با عنوان مورد نظر دسترسی های مورد نظر نیز بررسی و توسط ربات اعلام می‌شود.

💡ادمین ها باید توسط ربات در گروه ارتقا پیدا کنند.

┈┅┅━┃دانستنی┃━┅┅┈

📍لیست در فهرست ◄ وجود ندارد

🏅امتیاز دستور ◄ ⭐️⭐️⭐️⭐️