گروه نرم افزاری موفق
279 subscribers
3 videos
17 files
34 links
دانلود نرم افزارهای اندروید با پشتیبانی فنی 👇

🌏 https://www.apkm.ir
🌏 https://rubika.ir/apkm_ir
🌏 https://instagram.com/apkm_ir
🌏 https://facebook.com/apkmir.movaffagh
🌏 https://twitter.com/apkm_ir
پشتیبان فنی :
🎧 @apkm_developer
☎️ +989369180706
Download Telegram
urdupubdic.apk
12.7 MB
دیکشنری اردو (پاکستانی) به فارسی و بالعکس موفق
apkm.ir
oildic.apk
11.2 MB
دیکشنری رشته نفت و گاز انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق
apkm.ir
materialsengineeringdic.apk
16.6 MB
دیکشنری رشته مهندسی مواد انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق
apkm.ir
learnkoreanmovaffagh.apk
140.5 MB
خودآموز زبان کره ای موفق
apkm.ir
learnnorwegianmovaffagh.apk
87.7 MB
خودآموز زبان نروژی موفق
apkm.ir
medicaldic.apk
29.3 MB
دیکشنری رشته پزشکی و پرستاری انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق
apkm.ir
learngreekmovaffagh.apk
122.7 MB
خودآموز زبان یونانی موفق
apkm.ir
learnfinnishmovaffagh.apk
91.8 MB
خودآموز زبان فنلاندی موفق
apkm.ir
lawdic.apk
13.7 MB
دیکشنری رشته حقوق انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق
apkm.ir
accountingdic.apk
12.8 MB
دیکشنری رشته حسابداری انگلیسی به فارسی و بالعکس موفق
apkm.ir