آمدنیوز «صــدای آزادی»
43.8K subscribers
23K photos
13.4K videos
5 files
2.46K links
موسس زنده یاد روح الله زم
شماره ثبت: W923010221
سایت:
amadnews.co
اینستاگرام:
Instagram.com/Sedaiazadi
ارسال مطالب و اخبار:
@amad_news_AD
ایمیل:
contact@amadnews.co

این رسانه توسط شورای همکاران آمدنیوز بدون هیچگونه منابع مالی اداره میشود
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #مشهد
هر ایرانی ، یک انقلابی
بوق ممتد اعتراضی خودروها

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #تهران
ستارخان
هر ایرانی ، یک انقلابی
بوق ممتد اعتراضی خودروها

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #مشهد
هر ایرانی ، یک انقلابی
بوق ممتد اعتراضی خودروها

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #کرج
گوهردشت

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #رشت

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #سنندج
بهارستان

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #رشت
گلسار

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #آبادان

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #کرج

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #لاهیجان

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #رشت

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #بوکان

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #مشهد

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #اصفهان

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 قیام گسترده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی!

تصاویری از قیام جوانان و مردم شجاع #کرج

جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱
#قیام_مردم_ایران
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری

🆔 @sedaiazadi