Официальный канал Национального банка КР
507 subscribers
1.02K photos
66 videos
201 links
Канал создан для рассылки информации Национального банка Кыргызской Республики
Download Telegram
Отчет о денежно-кредитной политике за III квартал 2023 года опубликован на официальном сайте НБКР
https://nbkr.kg/index1.jsp?item=1546&lang=RUS
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИНФЛЯЦИЯНЫН ДИНАМИКАСЫ
Кыргыз Республикасында инфляциянын жылдык деңгээли акырындык менен төмөндөөдө. Эгерде жылдын башында инфляция жылдык мааниде 15,3% түзсө, 2023-жылдын 24-ноябрына карата 8,0% төмөндөдү.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Показатель годовой инфляции в Кыргызской Республике плавно снижается. Если в начале года инфляция в годовом выражении составляла 15,3 процента, то по состоянию на 24 ноября 2023 года на снизилась до 8,0%.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Мамлекеттик өнүктүрүү банкы» ААКтын ишинин маселелери боюнча айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары – токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт.
Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 5-октябрындагы № 185 «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын ишинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан.
Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында (koomtalkuu.gov.kg/ru) жайгаштырылган.
Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча өз сын-пикирлерин жана сунуштарын 2024-жылдын 8-январынан кечиктирбестен aemilbekova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл.
Национальный банк Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Кыргызской Республики по вопросам деятельности ОАО «Государственный банк развития» (далее – проект постановления).
Проект постановления разработан в целях приведения нормативных правовых актов Национального банка в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам деятельности Государственного банка развития Кыргызской Республики» от 5 октября 2023 года №185.
Проект постановления размещен на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе «Нормативные акты Национального банка» / «Проекты для обсуждения» и на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов (koomtalkuu.gov.kg/ru).
Коммерческим банкам необходимо представить свои замечания и предложения к проекту в срок не позднее 8 января 2024 года на электронный адрес aemilbekova@nbkr.kg (в формате Word).
2023-жылдын 29-мартындагы № 74 Кыргыз Республикасынын «Насыялык маалымат алмашуу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамын ишке ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2023-жылдын 06-декабрында №2023-17/75-2-(НФКУ) «Кредиттик бюролордун уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтому кабыл алынды.
Жогоруда аталган токтом менен жаңыдан ачылып жаткан кредиттик бюролор үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүнө карата талаптар белгиленген, ошондой эле токтомго ылайык жаңы талаптарга өтүү процессин текшилөө максатында иштеп жаткан кредиттик бюролордун уставдык капиталынын минималдуу өлчөмүн этап-этабы менен көбөйтүү каралган.
Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.
*********************************
В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об обмене кредитной информацией» от 29 марта 2023 года № 74, Правлением Национального банка Кыргызской Республики принято постановление от 06 декабря 2023 года №2023-П-17/75-2-(НФКУ) «О минимальном размере уставного капитала кредитного бюро».
Вышеуказанным постановлением установлены требования к минимальному размеру уставного капитала для вновь открываемых кредитных бюро, в целях сглаживания процесса перехода к новым требованиям в соответствии с постановлением также предусмотрено поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала действующих кредитных бюро.
Постановление размещено на официальном интернет-сайте Национального банка по адресу: www.nbkr.kg / О Банке/ Банковское законодательство/ Постановления Правления Национального банка.
Улуттук банктын экономика башкармалыгынын жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы, 2023-жылдын IIl чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчету тууралуу айтып берди.
2023-жылы Кыргыз Республикасындагы инфляциянын динамикасы жана инфляциянын деңгээлин төмөндөтүү боюнча Улуттук банк тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып берсеңиз.
Кыргыз Республикасында инфляциянын жылдык көрсөткүчү акырындык менен төмөндөп жатат. Эгерде жылдын башында инфляция жылдык мааниде 15,3 пайызды түзсө, бүгүнкү күндө (2023-жылдын 24-ноябрына карата) ал 8,0 пайызга төмөндөгөн.
Инфляциянын түзүмүндө товарлардын азык-түлүк тобунда баанын өсүшү басаңдаганын байкоого болот. Алсак, алар боюнча жылдык мааниде баалардын өсүшү дээрлик 16 пайыз деңгээлинен төмөндөп 4,0 пайызды түзгөн. Буга дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда баанын акырындык менен төмөндөшү да өбөлгө түзгөн.
Азык-түлүк эмес товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө баалар мурдагы мааниде сакталган, алардын мындай туруктуу динамикасы тариф саясаты боюнча жүргүзүлгөн чараларынын таасири (б.а. электр энергиясына жана коммуналдык кызматтарга тарифтердин жогорулашы) менен түшүндүрүлөт.
Мындан тышкары, өлкөдө ички суроо-талаптын жогорулаганы байкалууда.
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык, Улуттук банктын максаты тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүү аркылуу баалардын туруктуулугуна жетишүү жана колдоо. Улуттук банктын акча-кредит саясатынын орто мөөнөттүү максаттуу көрсөткүчү болуп, инфляцияны 5-7 пайыз чегинде кармап туруу саналат.
Ага ылайык, 2022-жылы тышкы факторлордон улам өлкөдө инфляциялык процесстер күчөгөндө, өлкөнүн экономикасынын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн Улуттук банктын негизги милдети иш жүзүндөгү инфляцияны инфляциянын максаттуу көрсөткүчтөрүнө жакындатуу болгон.
Инфляцияга каршы күрөшүү боюнча Улуттук банк тарабынан көрүлүп жаткан чараларга токтолсок, жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясаты натыйжалуу болгондугун белгилей кетүү керек, анын натыйжалуулугун реалдуу маалыматтар тастыктап турат. Мен белгилегендей, 2022-жылдын аягында жылдык инфляция 14,7 пайыз деңгээлинде болсо, 2023-жылдын ноябрь айына карата 8,0 пайызга чейин төмөндөгөн, бул Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясаттын натыйжасы.
Белгилүү болгондой, Улуттук банктын акча-кредит саясатынын негизги инструменти бул эсептик чен. Учурда ал 13 пайыз өлчөмүндө белгиленген жана бул чара учурдагы бардык экономикалык шарттарга жооп берет, анткени тышкы мүнөздөгү тобокелдиктер дагы деле сакталып турат.
Эсептик ченди аныктоодо Улуттук банк инфляциянын бардык факторлоруна комплекстүү талдоо жүргүзөт, ички валюта рыногундагы кырдаалды, ошондой эле өлкөнүн экономикасынын жана соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын өнүгүшүн эске алат.
Инфляциянын монетардык факторлорун чектөө максатында да тиешелүү тактикалык чаралар көрүлгөн – бул банк системасындагы ашыкча ликвиддүүлүктү жигердүү жөнгө салуу жана өзгөрүлмөлүү алмашуу курсу режиминин алкагында тиешелүү валюта саясатын жүргүзүү.
2023-жылдын 27-ноябрында Улуттук банк Башкармасы акча-кредит саясаты жөнүндө отчетту бекитти. Бул отчетто көрсөтүлгөн негизги тыянактар тууралуу айтып берсеңиз.
27-ноябрда Улуттук банк Башкармасы акча-кредит саясатынын үчүнчү чейрек ичиндеги отчетун бекитти. Бул отчетто акча-кредит чөйрөсүндө орун алган негизги тенденцияларга, Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүү келечегине талдоо жүргүзүү жана баа берүү камтылган.
Азыркы учурда тышкы чөйрөдө дагы эле инфляциялык факторлор үстөмдүк кылып жатканын көрүүгө болот. Дүйнөлүк азык-түлүк рынокторунда баалардын өзгөрүлмөлүү болууда, мисалы, азык-түлүккө болгон баалар төмөндөө тенденциясына ээ, бирок ошол эле учурда товар-чийки зат рынокторунда (бул мунай жана алтын рыноктору) жогору болгон баалардын сакталып турганын көрүүгө болот. Жалпысынан алганда, дүйнөлүк инфляциянын деңгээли төмөндөп жатканы менен ал дагы эле жогорку көрсөткүч деңгээлинде кармалып турат жана пандемияга чейинки көрсөткүчкө жете элек.Дүйнөдө экономикалык активдүүлүк бир кылка эмес.
Эгерде Кыргыз Республикасындагы кырдаал жөнүндө
Начальник экономического управления Национального банка Айнура Мамбеткул кызы, рассказала об отчете денежно-кредитной политики за III квартал 2023 года.
Расскажите о динамике инфляции в Кыргызской Республике в 2023 году и предпринимаемых мерах Национального банка по снижению уровня инфляции.
Показатель годовой инфляции в Кыргызской Республике плавно снижается. Если в начале года инфляция в годовом выражении составляла 15,3 процента, то на сегодняшний день (по состоянию на 24 ноября 2023 года) она снизилась до 8,0 процента.
В структуре инфляции замедление роста цен мы наблюдаем в продовольственной группе товаров. Так, по ним прирост цен в годовом выражении составил 4,0 процента, снизившись с уровня почти 16 процентов. Этому также способствует постепенный спад цен на мировых продовольственных рынках.
Цены на непродовольственную группу товаров и услуги сохраняются на прежних значениях, и их устойчивая динамика объясняется влиянием мер тарифной политики (т.е. повышением тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги). Кроме того, в стране наблюдается повышенный внутренний спрос.
Целевым ориентиром денежно-кредитной политики Национального банка является удержание инфляции в пределах 5-7 процентов в среднесрочном периоде. Для Национального банка первоочередной задачей являлось приближение фактической инфляции к целевым ориентирам по инфляции для обеспечения устойчивого развития экономики страны.
Как известно, основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка является учетная ставка. На данный момент она установлена на уровне 13 процентов, и это мера отвечает всем текущим экономическим условиям, ведь риски внешнего характера все еще сохраняются.
При определении учетной ставки Национальный банк делает комплексный анализ всех факторов инфляции, принимает во внимание ситуацию на внутреннем валютном рынке, а также развитие экономики страны и экономик торговых партнеров.
Также были предприняты соответствующие тактические меры с целью ограничить монетарные факторы инфляции – это активное регулирование излишней ликвидности в банковской системе и проведение соответствующей валютной политики в рамках плавающего валютного режима.
27 ноября 2023 года Правление Национального банка утвердило отчет о ДКП. Можете рассказать об основных выводах, указанных в данном отчете?
27 ноября Правление Национального банка утвердило отчет о ДКП за третий квартал. Данный отчет включает в себя анализ и оценки основных тенденций, складывающихся в денежно-кредитной сфере, и перспективы развития экономики Кыргызской Республики.
Мы видим, что в настоящее время во внешней среде все еще преобладают проинфляционные факторы. Мировые продовольственные рынки демонстрируют волатильность цен, к примеру, цены на продовольствие имеют тенденцию к снижению, однако товарно-сырьевые рынки (это рынок нефти и золота) показывают сохранение повышенных цен. В целом уровень мировой инфляции, хотя снижается, все же остается на повышенных значениях и еще не достиг допандемийных показателей. Экономическая активность в мире остается неоднородной.
Если говорить о ситуации в КР, то экономическая активность в стране демонстрирует рост главным образом за счет высокой активности в секторах услуг и обрабатывающей промышленности. Темп прироста реального ВВП в январе – октябре 2023 года составил 4,5 процента (без учета Кумтор – 6,5 процента). Потребительское кредитование продолжает расти, что, наряду с ростом реальной заработной платы, способствует увеличению внутреннего потребления.
Банковская система имеет достаточный запас ликвидности как в национальной валюте, так и в иностранной. При этом Национальный банк продолжает стерилизовать избыточную ликвидность в целях ограничения монетарной составляющей инфляции.
Депозитная база банков продолжает расти. За 10 месяцев 2023 года она выросла порядка на 20 процентов и составила около 405 млрд сомов.
Кредитный портфель банков за 10 месяцев текущего года также увеличился почти на 23 процентов, и его объем составил порядка 251 млрд сомов.
Ситуация на внутреннем валютном рынке сохраняется стабильной.
1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2023-жылдын
8-декабрында № 2023-П-12/76-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.
Токтомдо туунду компанияларды сатып алууга, түзүүгө, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды тейлөөгө, ошондой эле кардарларга банктык кызматтарды көрсөтүүдө мамлекеттик тилди колдонууга тиешелүү өзгөртүүлөр каралган.
Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.
Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылат.

***

1. Правлением Национального банка Кыргызской Республики 08 декабря 2023 года принято постановление «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» № 2023-П-12/76-1-(БС)» (далее – постановление).
Постановлением предусмотрены изменения, касающиеся приобретения, создания дочерних компаний, обслуживания лиц, с ограниченными возможностями здоровья, а также использования государственного языка при предоставлении банковских услуг клиентам.
Постановление размещено на официальном интернет-сайте Национального банка по адресу: www.nbkr.kg / О Банке/ Банковское законодательство/ Постановления Правления Национального банка.
Нормативный правовой акт будет размещен на официальном интернет-сайте Национального банка по адресу: www.nbkr.kg/ Нормативные акты Национального банка / Банковское регулирование.
Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаарында жайгашкан эки алмашуу бюросунун ар бирине 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды.

***

За нарушение требований законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка на два обменных бюро, расположенных в г.Бишкек наложены штрафы в размере 55 000 сомов каждому.
2023-жылдын 8-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каражат топтоо жана жеке финансыны башкаруу маданиятына тарбиялоо максатын көздөгөн өнөктөш уюмдардын жолугушуусу болуп өттү, анда Кыргызстандын 2023-жылдагы «Глобалдуу акча жумалыгы» (Global Money Week) жана «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү» (World Savings Day) эл аралык маалыматтык-билим берүү кампанияларына катышуусунун жыйынтыгы чыгарылды.
Аталган кампаниялардын алкагында 2023-жылы 700гө жакын финансылык сабаттуулук боюнча ар кандай иш-чаралар өткөрүлгөн: ачык эшик күндөрү, лекциялар, интерактивдүү оюндар, балдар жана жаштар үчүн финансы мекемелерине экскурсиялар жана сынактар. Кампанияга 30дан ашык уюм, 40 миңге жакын адам түздөн-түз иш-чарага катышса, 4 миллиондон ашык адам кыйыр түрдө катышкан. Айрым иш-чаралар юбилейлик дата – Улуттук валюта - сомдун жүгүртүүгө киргизилгендигинин 30 жылдыгына арналган.
Маалымат үчүн: «Глобалдуу акча жумалыгы» жана «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү» кампаниялары Улуттук банктын координациясы алдында 2015-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Эл аралык уюмдар жана өлкөнүн финансы-кредит уюмдары менен биргеликте өткөрүлүп келет.
_________________________________________________
8 декабря 2023 года в Национальном банке Кыргызской Республики прошла встреча партнерских организаций, которые подвели итоги участия Кыргызстана в 2023 году в международных информационно-образовательных кампаниях «Глобальная неделя денег» (Global Money Week) и «Всемирный день сбережений» (World Savings Day), целью которых является воспитание культуры сбережений и управления личными финансами.
В рамках вышеуказанных кампаний в течение 2023 года было проведено порядка 700 различных мероприятий по финансовой грамотности: дни открытых дверей, лекции, интерактивные игры, экскурсии в финансовые учреждения и конкурсы среди детей и молодежи. В кампаниях приняли участие свыше 30 организаций, прямой охват составил около 40 тыс. человек, косвенный охват – свыше 4 млн человек.
Отдельные мероприятия были посвящены юбилейной дате –
30-летию введения национальной валюты – сома.
Для справки: Кампании «Глобальная неделя денег» и «Всемирный день сбережений» проводятся при координации Национального банка с 2015 года совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики, международными организациями и финансово-кредитными организациями страны.