مدارک و دوره های مایکروسافت
779 subscribers
120 photos
10 videos
7 files
17 links
Download Telegram
to view and join the conversation
مدارک اصلی مربوط به طراحی شبکه Azure شرکت مایکروسافت شامل ۳ ازمون و ۲ مدرک میباشد:

Solutions Architect
Solutions Architects have expertise in compute, network, storage, security:

۱-مدرک تکنسین (fundamental) با پاس کردن ازمون Az-900


FUNDAMENTALS CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Fundamentals

۲-مدرک متخصص (Expert) با پاس کردن دو ازمون Az-303و Az-304

EXPERT CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert


@Microsoftexam
مدارک اصلی مربوط به امنیت Azure security شرکت مایکروسافت شامل ۲ ازمون و ۲ مدرک میباشد:

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

۱-مدرک تکنسین (fundamental) با پاس کردن ازمون Az-900


FUNDAMENTALS CERTIFICATION
Microsoft Certified: Azure Fundamentals

۲-مدرک مهندسی (Engineer ) با پاس کردن یک ازمون Az-500
Microsoft Azure Security Technologies

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

@Microsoftexam
Benefits of certifications

According to the latest statistics of Microsoft in 2021

Upon earning a certification, 67% of tech professionals say they had greater self-confidence in abilities to perform in their jobs, 41% reported increased job satisfaction, and 35% saw a salary or wage increase.

مزایای گواهینامه ها

طبق اخرین امار شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۲۱

پس از دریافت گواهینامه ، 67٪ از متخصصان فن آوری می گویند که اعتماد به نفس بیشتری در توانایی انجام کار خود دارند ، 41٪ افزایش رضایت شغلی را گزارش می دهند و 35٪ افزایش حقوق و دستمزد را نشان می دهند.

@Microsoftexam
برگزاری تضمینی کلیه آزمونهای شرکت کامپتیا

@Microsoftexam
برگزاری تضمینی کلیه آزمونهای شرکت آمازون aws👇

@Microsoftexam
برگزاری تضمینی آزمون Cissp

@Microsoftexam
برگزاری تضمینی آزمون Pmp

@Microsoftexam
برگزاری تضمینی آزمون دولینگو

@Microsoftexam
اخذ یکی از معتبر ترین مدارک مهندسی مایکروسافت فقط با پاس کردن یک ازمون
Az-500
Microsoft Azure Security Technologies.


@Microsoftexam
6.1 Microsoft Certifications
The following list outlines Microsoft Certifications accepted by the ACS. Certifications must be valid at the time of submission. Certifications listed under Legacy or no longer reported in your Microsoft transcript are not accepted for assessment.
A copy of your latest Microsoft Transcript and your Microsoft Transcript ID and Access Code are required to have your certification assessed https://mcp.microsoft.com/Anonymous/Transcript/Validate
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) - All certifications
Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) - All certifications
Microsoft Expert level certifications will also be considered for assessment.
Microsoft Certified Professional (MCP), Microsoft Technology Associate (MTA), Microsoft Office (MOS), Microsoft Certified Educator (MCE) & Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) certifications are not accepted by the ACS.

@Microsoftexam
6.1 گواهینامه های مایکروسافت
لیست زیر به طور خلاصه گواهینامه های مایکروسافت مورد قبول ACS را نشان می دهد. گواهینامه ها باید در زمان ارسال معتبر باشند. گواهینامه هایی که تحت عنوان Legacy ذکر شده اند یا دیگر در نسخه مایکروسافت شما گزارش نشده اند ، برای ارزیابی پذیرفته نمی شوند.
برای ارزیابی گواهینامه ، کپی جدیدترین Microsoft Transcript و شناسه و کد دسترسی Microsoft Transcript شما لازم است https://mcp.microsoft.com/Anonymous/Transcript/Validate
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) - کلیه گواهینامه ها
Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) - همه گواهینامه ها
همچنین گواهینامه های سطح Microsoft Expert برای ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.
گواهینامه های Microsoft Certified Professional (MCP) ، Microsoft Technology Associate (MTA) ، Microsoft Office (MOS) ، Microsoft Certified Teacher (MCE) و Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) توسط ACS پذیرفته نمی شوند.

@Microsoftexam
Acs
سازمان ارزیابی مدارک متخصصان کامپیوتر استرالیا میباشد

@microsoftexam
کاملترین پکیج مربوط به مدارک اصلی شبکه شرکت مایکروسافت شامل ۵ مرحله به شرح زیر میباشد که منجر به گرفتن ۴ تا از معتبر ترین مدارک مایکروسافت میگردد

۱-مدرک مدیریت (Associate) با پاس کردن ازمون Az-104

۲-مدرک متخصص (Expert) با پاس کردن دو ازمون Az-303و Az-304

۳-مدرک مهندسی امنیت (Engineer)با پاس کردن یک ازمون Az-500

۴- مدرک تدریس مایکروسافت (Mct)با اخذ تاییده از شرکت مایکروسافت

@Microsoftexam
برگزاری تضمینی ازمون pmp