Mehri Publication
127 members
67 photos
1 video
1 file
8 links
نشر مهری ناشر کتاب‌های فارسی، انگلیسی و دیگر زبان‌ها در کشور انگلستان است.
برای تهیه کتاب‌های منتشر شده نشر مهری در داخل ایران با ما تماس بگیرید.

Email: sales@mehripublication.com
____
www.mehripublication.com
____
https://t.me/MehriPublication
Download Telegram
to view and join the conversation
Reading Misogyny; Gender Stereotyping in Selected Novels of Saul Bellow
By Nasser Motallebzadeh
ISBN: 978-1-914165-97-9
First Edition, 272.pages
Saul Bellow’s exploration of issues of gender is far subtler, sophisticated and amusing. In his account of masculinity in post-World War (II), he exploits American gender ideologies, their comic dimensions and explores their psychological, social, intellectual as well as philosophical origins. Out of all these, Saul Bellow weaves his own high comedy to make us laugh and think over his male characters and their struggle to come up with a solution for their masculine problems in late capitalist America. 

 Despite the humor, sophistication, and cultural irony, in a serious critical reading, it is quite possible to see, in Bellow's text, a virulent antagonism to women, and sorts of misogyny which seeks the sympathies of like- minded men. As a result, this destroys the seriousness of Bellow's investigation into the failure of heterosexual relations, modern marriage, and love affairs in Post-World War (II) America. Indeed, Bellow's text fails to provide a full vision of responsibility towards its representation of women characters.
۱۲ مسافر آخرالزمان
هوشنگ اسدی
چاپ اول: نشر مهری، لندن: ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-90-0
مشخصات نشر: نشر مهری. ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری: ۲۶۴ ص.: مصور.
موضوع: #داستان_فارسی
افسونگر، ناباکوف و شادی
لی‌لا اعظم زنگنه
ترجمه‌ی رضا پور اسماعیل
چاپ اول: نشر مهری، لندن: ۱۳۹۹
شابک: 
978-1-914165-92-4
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن
۲۰۲۰ میلادی/1399 شمسی. مشخصات ظاهری: ۲۳۶ ص.: مصور.
موضوع: #داستان_فارسی
كريستوفر هيچنز و توني بلر: آيا دين منشأ خير است؟
(يك مناظره)
برگردان: محمدرضا مردانيان
چاپ اول: نشر مهری، لندن: ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-87-0
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن
۲۰۲۰ میلادی/1399 شمسی. مشخصات ظاهری: ۸۴ ص.: غیر مصور. موضوع: #سیاست
انصراف ازنقره‌شویی
آرش تهرانی
چاپ اول: نشر مهری، لندن: ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-82-5
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن
۲۰۲۰ میلادی/1399 شمسی. مشخصات ظاهری: ۱۸۶ ص.: غیر مصور. موضوع: داستان فارسی.
نشانه‌گذاری‌ها در عزاداران بیل.
س. سیفی.
چاپ اول: پاییز ۱۳۹۹، نشر مهری. 
شابک:
978-1-914165-79-5
مشخصات نشر: نشر مهری.
۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری: ۱۱۲ ص. مصور

ــــــــــ

نمادها از سویی همیشه به درونمایه‌های ویژه‌ای از اثر دلالت داشته‌اند که به این درونمایه‌ی ویژه و خاص، نشانه گفته می‌شود. ولی برای آنکه بتوان در فضای نمادها به نشانه‌های مورد نظرِ هنرمند دست یافت، واگویه‌هایی از تأویل متن ضرورت می‌یابد. با چنین دیدگاهی است که می‌توان در چند و چون آثار هنری، به جایگاه اثرگذار‌ تأویل پی برد. چون در پناه همین تأویل‌های هنری است که درونمایه‌های پنهان اثر را از دل آن بیرون می‌کشند.
داستان شهر ممنوعه - پژوهشی جامع در باب دگرباشان در ایران
نویسنده: کامیل احمدی
چاپ اول: ۱۳۹۸
شابک: ۶-۲-۹۱۶۲۰۶۵-۱-۹۷۸
مشخصات نشر: نشر مهری: لندن / ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.
مشخصات ظاهری:۲۹۴ ص.: مصور.
موضوع: دگرباشان. ایران.
چاپ اول: پاییز ۱۳۹۹، نشر مهری.
شابک:
978-1-914165-71-9
مشخصات نشر: نشر مهری.
۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری: 598 ص. غیر مصورــــ
در این نوشته خط‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تر که اسکلتبندی محصول را تعیین می‌کنند از مرزهای پوچی در منظر آن رویکرد سربرآورده‌اند. آنجا که اگر چنان خطی ظاهر نمی‌شد، پوچی از آستانه‌ای قدرت‌مندتر می‌گشت. خطهای عمیق، آن خط‌های ناگزیر نگارنده هستند که بدون آنها بوی تن دادن به سقوط و مرگ متبادر می‌شود. طرحی که در این نوشته آشفته تشخیص داده می‌شود، طرحی برآمده از مغز نگارنده نیست، طرحیست که در نقشه تمامیتِ یک نمونه از انسان قابل تشخیص است، و در راهِ او جبر اوست. اگر آب زندانی شده در لایه‌های زیرین به سمتی و مسیری کج و معوج می‌پیماید جبر اوست، و نقش هوشمندی‌ای که نداند جهت حرکت این آب به کجاست و چه را دنبال می‌کند چگونه خواهد بود؟ خطهای عمیقتر در این نوشته حرکت از روشنایی‌ای مسدود به تاریکی نامعلوم را می‌نمایانند. خطها با مرزهای نقاط ورود به آن تاریکیها جابجا می‌شوند و قدمی جلوتر به درون تاریکی گذارده نمی‌شود. خط‌هایی که از به هم پیوسته شدن نقاطیست که رویکرد است که مسئول جهتگیریهایشان است.
خانه‌ای با در باز - پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران
نویسنده: کامیل احمدی
چاپ اول: ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-69-6
مشخصات نشر: نشر مهری: لندن / ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری:۳۱۸ ص.: مصور.
موضوع: ازدواج‏ سفید.‏ایران.
رویای ایرانی
انوشه مرادی
چاپ اول: نشر مهری، لندن: زمستان ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-67-2
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن
۲۰۲۱ میلادی/۱۳۹۹ شمسی. مشخصات ظاهری: ۱۹۶ ص.: غیر مصور. موضوع: داستان فارسی.
چه کسی بیمارستان قورباغه ها را اداره خواهد کرد؟
لوری مور
ترجمه  آرش خوش‌صفا
از ?Who Will Run the Frog Hospital
Lorrie Moore
چاپ اول: زمستان ۱۳۹۹
شابک: 5-66-914165-1-978
مشخصات نشر: نشر دانوب آبی: استانبول ۲۰۲۱ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری: 246 ص.: غیرمصور.
موضوع: #خاطرات کودکی، دوستی و دیگر روابط انسانی
تهران در آغوش برلین
فرزانه سید سعیدی
چاپ اول: نشر مهری، لندن: زمستان ۱۳۹۹
شابک: 8-65-914165-1-978
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن ۲۰۲۱ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری: ۷۸ ص.: مصور. موضوع: #داستان_فارسی

ـــ
جامعه‌شناسی‌آسیب‌ها و‌دگرگونی‌های‌جامعه‌ی‌ایران
نویسنده: جلال ایجادی
چاپ اول: ۱۳۹۳
چاپ دوم: ۱۳۹۹
شابک: ۴-۸۹-۹۱۴۱۶۵-۱-۹۷۸
صفحه آرایی و طرح جلد:مهری استودیو
مشخصات نشر: نشر‏مهری:‏لندن ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹‏شمسی.
مشخصات ظاهری:۴۰۰ ص. :‏جدول.
موضوع: #نقد
دلی دامال و به عبارت دیگر
مظاهر شهامت
چاپ اول: نشر مهری، لندن: زمستان ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-64-1
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن ۲۰۲۱ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری: 132 ص.: مصور. موضوع: #داستان-فارسی
خاطراتِ آسفالت
(کتاب دوم از سه گانه‌ی سرزمین هادس)
میلاد ظریف
چاپ اول: نشر مهری، لندن: زمستان ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-62-7
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن
۲۰۲۱ میلادی/1399 شمسی. مشخصات ظاهری: ۱۴۰ ص.: مصور.
موضوع: #داستان-فارسی
ـــ
داستان رمان در مورد یک مامور سانسور است و بستر روایی رمان در حول شخصیت‌­هایی که مامور سانسور در زندگی آنها تاثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته است. برهه زمانی رمان از زمان انقلاب و کمی پیش از آن تا اواخر دهه 90 را شامل می‌­شود.
حضرنامه ابرقو
رسول نفیسی
تصویرگر:بابک گرمچی
چاپ دوم: نشر مهری، لندن: ۱۳۹۹
شابک:
978-1-914165-78-8
مشخصات نشر: نشر مهری :لندن
۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی. مشخصات ظاهری: 112 ص.: مصور. رنگی.
موضوع: #داستان-فارسی
فردیت در عطار، تصوف ایرانی و عرفان اروپایی.
کلودیا یعقوبی.
ترجمه آرش خوش‌صفا
چاپ اول: زمستان ۱۳۹۹، نشر مهری.
شابک:
978-1-914165-59-7
مشخصات نشر: نشر مهری.
۲۰۲۱ میلادی/ ۱۳۹۹ شمسی.
مشخصات ظاهری: 344 ص.غیر مصور
#نقد-ادبی
#ترجمه