🔵IslamHouse-Qafár af
14 subscribers
2 photos
31 videos
30 files
120 links
To search the contents of all languages of IslamHouse.com website please click on the following link:
https://t.me/islamhouse_archive
Download Telegram
to view and join the conversation
Qaqhiidat yabta cadiisitte

👤 Idriis Siraaj Qabdallaah - Khalifa Camad Ismaaqiil

- 1- yallih inkittiinoo kee qaqhiidat maqaane kullimik naharat taniimiy , faxe qibaadak naharah elle angiicilleh meqe kinniimit yabta duruusuk naharsi exxa tamah.
2- yallih inkittiinoo kee qaqhiidat maqaane kullimik naharat taniimiy , faxe qibaadak naharah elle angiicilleh meqe kinniimit yabta duruusuk nammay hattoh exxa tamah.
3- yallih inkittiinoo kee qaqhiidat maqaane kullimik naharat taniimiy , faxe qibaadak naharah elle angiicilleh meqe kinniimit yabta duruusuk sidoh hattoh exxa tamah.
4- yallih inkittiinoo kee qaqhiidat maqaane kullimik naharat taniimiy , faxe qibaadak naharah elle angiicilleh meqe kinniimit yabta duruusuk farey hattoh exxa tamah.

🔖 2791037
📅 2016-01-25

- Number of attachments: 4

https://islamhouse.com/2791037

#sunna^_kutubu(cadiisaata) #inkitoysiyya_(_tawciidi
abtol waaso kak temeete caagiida (46):qhabri amol xiso haanama

👤 Idriis Siraaj Qabdallaah

- taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk morootom kee lacey hattoh exxay qhabri(diiko) amol diso haanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

🔖 2789575
📅 2016-01-15

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2789575

#shirki_akah_yan_guruuqitte #nabah_yan_shirki #iimaan_esseroora
abtol waaso kak temeete caagiida (23): jumqatta salat akkiiy qasri salat akki cabaanama

👤 Idriis Siraaj Qabdallaah

- taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk labaatannaa kee sidoc hattoh exxay jumqatta akkiiy qasri salat akki cabaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

🔖 2789527
📅 2016-01-15

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2789527

#iimaan_esseroora #gumqattah_salaata
abtol waaso kak temeete caagiida (19): yallih awliyah qaduwwi yakkeenimi

👤 Idriis Siraaj Qabdallaah

- taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee sagal hattoh exxay yallih awliyah yan marak qaduwwi yakkeenimit yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim

🔖 2789443
📅 2016-01-14

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2789443

#qaqhiida #iimaan_esseroora #yallih_awliyah_yan_mari_lehyan_karaamat_kee_usun_yallat_lon_xayna_
abtol waaso kak temeete caagiida (18): muslimiin baaxol amaanah yan korosta qidaanama

👤 Idriis Siraaj Qabdallaah

- taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee bacar hattoh exxay amaanah muslimiin baaxol yan korosta qidaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

🔖 2789441
📅 2016-01-14

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2789441

#iimaan_esseroora
abtol waaso kak temeete caagiida (15): muslimtu koroosannuh dereemaanama

👤 Idriis Siraaj Qabdallaah

- taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee konoy hattoh exxay muslimtu koroosannuh dereemaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

🔖 2789433
📅 2016-01-14

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2789433

#iimaan_esseroora
abtol waaso kak temeete caagiida (02) nifaaqha

👤 Idriis Siraaj Qabdallaah

- taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusul nammay hattoh exxay saydaytuk tanbullem tamqeeh qellittam taameemit yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

🔖 2789048
📅 2016-01-11

- Number of attachments: 1

https://islamhouse.com/2789048

#nifaaqhinni_akah_yan_garuuqitte #nabah__yan_nifaqha #iimaan_esseroora