ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
2 848 subscribers
សូមអញ្ជើញJoin link https://t.me/mosvycambodia ឆាណែលតេឡេក្រាមផ្លូវការរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសកម្មភាពថ្មីៗ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិផ្សេងៗរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា។
If you have Telegram, you can view and join
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា right away.