សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា-CGCC
919 subscribers
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) គឺជាសហគ្រាសសាធារណៈ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងបេសកកម្មផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចី ដែលផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្មដើម្បីចែករំលែកហានិភ័យ ជាមួយស្ថាប័នផ្តល់កម្ចី និងបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។
If you have Telegram, you can view and join
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា-CGCC right away.