តោះ Chats
210 subscribers
តោះChat គឺជាChat Bot ឬជា ប្រពន្ធ័ឆ្លើយតបសារ និង ខរមិន ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង រហ័សជួលអតិថិជន គ្របើពេលវេលានិង ទីកន្លែង ដែលអាចភ្ជាប់ការឆ្លើយតបទាំងនេះជាមួយនិង Facebook , Instagram និង មុខងារកំណត់អតិថិជនគោលដៅសម្រាប់ការBoost ក្នុង Facebook ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
If you have Telegram, you can view and join
តោះ Chats right away.