Tokyo Revengers | 720p | 1080p | Uncensored | Dual | Dub | Sub | Subbed | Sonic Otakus | @Sonic_Otakus
1 021 subscribers
➛ ᴇᴘɪꜱᴏᴅᴇ: 24

➛ ᴀᴜᴅɪᴏ: [ᴅᴜᴀʟ ᴀᴜᴅɪᴏ]

➛ ɢᴇɴʀᴇ: ᴀᴄᴛɪᴏɴ, ᴅʀᴀᴍᴀ, ʀᴏᴍᴀɴᴄᴇ, ꜱᴜᴘᴇʀɴᴀᴛᴜʀᴀʟ

➛ ʀᴇꜱᴏʟᴜᴛɪᴏɴ: [ᴡᴇʙ-ʀɪᴘ] [720ᴘ, 1080ᴘ]

〶〶 𝐎𝐮𝐫 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 - @Sonic_Otakus 〶〶
If you have Telegram, you can view post
and join Tokyo Revengers | 720p | 1080p | Uncensored | Dual | Dub | Sub | Subbed | Sonic Otakus | @Sonic_Otakus right away.