https://www.vinayshetty.dev/protobuf-cheat-sheet/
Protobuf basics cheat-sheet