https://www.ng.ru/ng_religii/2021-12-14/9_521_monotheism.html
Полдень монотеизма. XXI век