https://www.junookyo.com/2020/01/how-a-scammer-stole-500-dollars-from-me.html
Một kẻ lừa đảo chôm của tui $500 và cuối cùng phải cầu xin tui đừng nói với phụ huynh của hắn