Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.ibiar.com/P/b04f0185-684c-472d-bb67-988390bacf93
«شر چیزی نیست که وارد دهان شود، چیزی است که از آن خارج می شود.» جمله ای که خوانیدید، سطری از کتاب ".