https://www.5-tv.ru/news/302826/pokalecennye-sudby-kto-otvetit-zatragediu-naturbaze-pod-krasnoarskom/
Покалеченные судьбы: кто ответит за трагедию на турбазе под Красноярском?