https://www.5-tv.ru/news/302316/mama-neodobrit-zvezda-papinyh-docek-razdelas-dla-oblozki-maxim/
«Мама не одобрит»: Звезда «Папиных дочек» разделась для обложки MAXIM