https://webiomed.ai/blog/o-srokakh-registratsii-programmnogo-obespecheniia-kak-meditsinskogo-izdeliia
�� ���������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ������ ������������������������ �������������� �� ������������