https://webiomed.ai/blog/iskusstvennyi-intellekt-v-meditsine-o-proekte-vnedreniia-iskusstvennogo-intellekta-v-zdravookhranenii-kirovskoi-oblasti
�� ���������������� ������������������ ���������������������������� �������������������� �� ������������������������������ ������������������ ��������������: ������������������ �� ����������������������.