https://tech.dev-gang.ru/article/eta-biblioteka-python-avtomatiziruet-pandas-i-pomogaet-zamenit-excel-s442azzbuv/