https://scienceweb.uz/publication/62
BAKTERIOLOGIYA LABORATORIYALARINING ISH FAOLIYATINI TASHKILASHDA AXBOTORT TEXNOLOGIYALARI | Scienceweb