https://scienceweb.uz/publication/104
Ionit va ularning ayrim metallarning kompleks birikmalarini hosil qiluvchi morfologiyasini va optik xususiyatlarini o'rganish | Scienceweb