https://nicholasgribanov.name/o-sintaksis-ili-kak-ocenit-slozhnost-algoritma/