https://nicholasgribanov.name/angular-ustanovka-cli-komponenty-xardkod-avtorizaciya-dlya-chajnikov/