https://nguyenhongthe.net/meo-hoang/
Cuộc đời không tốt hơn bởi sự tình cờ, mà là bởi sự thay đổi.