https://mirppt.ru/slides/zavisit_li_povedenie_cheloveka_ot_osobennostej_nervnoj_sistemy_vypolnila_dimitrova_irina_234_gruppa.html
�������������� ���� ������������������ ���������������� ���� ������������������������ �������������� ��������������? ������������������: ������������������ ���������� 234 ������������