https://mirppt.ru/slides/microsoft_crm_novoe_biznes_reshenie_microsoft_dlya_upravleniya_otnosheniyami_s_klientami.html
Microsoft CRM - ���������� ������������ �������������� Microsoft ������ �������������������� ���������������������� �� ������������������