https://mirppt.ru/slides/innovatika_v_obrazovanii_avtor_prezentacii_ivpopova_docent_kafedry_pedagogiki_kandidat_istoricheskix_nauk_direktor_centra_pd0.html
�������������������� �� ���������������������� ���������� ���������������������� ��� ��. ��. ������������,������������ �������������� ��������������������, ���������������� ������������������������ ��������, ���������������� ������������ ��