https://mariworld.ru/kugurak-vlak-ka-ash-pogynymash/
Кугурак-влак Каҥаш погынымаш.