Don't have Telegram yet? Try it now!
https://magkaznu.com/ru/shop/kazirgi-kytaj-tilinin-sozzhasamy-oku-kuraly-212-b
Қaзiргi қытaй тiлiнiң сөзжaсaмы: оқу құрaлы. – 212 б.