https://learn2code.dev/posts/quan-ly-su-xao-nhang/
Youtube sharing 3 - Quản lý sự xao nhãng hướng đến mục tiêu