https://karneliuk.com/2023/01/automation-20-gnmi-to-spreadsheet-via-pandas-or-intro-to-data-analysis-in-network-automation/