https://hello-poland.eu/ru/biznes-i-nalogi-v-polshe-v-2022-2023/
907������������ �� ������������ �� ������������ �� 2022-2023. ������������������������ �� �������������������� JDG (������) �� Spolka z o.o. (������).